1 GG P?aTfvergunnino gevel werd gemaakt door architect D. Yerheus van Rijksmonumentenzorg en leidde tot het, ui mijn ogen, gelukkige resultaat, dat men thans kan zien. Een andere restauratie die de aandacht trok, werd die aan het café op de hoek van Zevenhuizen en Langestraat (zie fo to). Opvallend, omdat deze herberg in de druk ke hoofdstraat tegen de oude St. Joriskerk aan, een plek, die velen op hun weg door Amersfoort passeren, alvorens zij door de (wat te vroeg en niet zeer bevredigend) gerestaureerde Kamper binnenpoort de stad verlaten op weg naar Nij- kerk of Apeldoorn. Een restauratie, die reeds de aandacht trok van allen, die tegenwoordig waren op onze Heemschutdag in Amersfoort, betreft het zoge naamde oudste en sterkste der Muurhuizen, dat hekend staat onder de naam „Tinnenburg". Te gen de bepleistering van dit huis was het dat wijlen Croockewit zich in 1908 verzette. De restauratie van dit merkwaardige gebouw is thans voltooid (zie foto) welke uiteraard ge paard ging met ontpleistering. De fraaie de tails van voor 1908 hel steenverband cn de con- thans voor de leek opzienbare restauratie werd die van het z.g. mandaatshuisje op de hoek van de Groenmarkt en Papejihofstede en de daar op aansluitende 17e-eeuwse trapgevel aan de Appelmarkt (zie foto's). Het eerste was een schamel cafétje „Onder de linden", schuil gaand achter een oude geleide lindeboom en daardoor slechts aan weinigen bekend als een curieus historisch huisje. De Rijksmonumen tencommissie was een dier weinigen en zij stel de d an ook hoge prijs op restauratie. Dit 16e- eeuwse huis is niet alleen een der oudste van Amersfoort, maar van geheel ons land. Zijn bijnaam ontleent dit aan het feit, dat de oude Papenhofstede, de woonstede van het kapittel van St. loris, die bij de brand van 1520 ver woest werd. vanouds een „mandaat" genoemd werd. Reeds in een verklaring van „Philips van Bourgondië" in het eerste kwart der 16e eeuw wordt melding gemaakt van een montade of „domus immunitatis", ("en vrijplaats, dertig schreden m het rond, cn toebehorend aan het voornoemde kapittel, waar de schout geen macht had. Het ontwerp der restauratie van het man daatshuisje tezamen met de belendende trap- m Zeienhiuzen 105 pooi lertan ratte foto B en W ftnnenbtnfl munthuizen 25 tooi leVauraltr foto B en W

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 20