Gs Weg hoek Muurhuizen kreeg een goede beurt, de pleisterlaag verdween, evenals het „vlees paleis" dat hici gevestigd was, en de stad werd een gaaf woonhuis, m sfeer passend bij de in timiteit van de giacht njker. De sierlijke bakstenen lclokgevel rijk getooid met festoenen, jaarstencn uit 1687 en gevel stenen d' Gekroonde Bye-korf op het Kamp 10 hoek Comnckstraat kreeg een geduchte beurt De z g Dicventoren met belendende huizen ve Yrouwekcikhof en achter het Kapelhuis werden twee nieuwe woonhuizen opgetrokken, modern, maar in verhouding en sfeer aanslui tend oji het gerestaureerde Kapelhuis Resul taat, dat op de jolaats, waar eens het aanbouw sel stond m de Kranlceledenstiaat, thans een bmnenplemtjc is ontstaan, dat m Amersfoort al de bijnaam heeft verworven van het Amcis- foortse straatje van Vei meer Het huis nieuwe aan de Muuihiiizen die aan vei val ten jnooi waren weiden in 1941 geiestauiccid en ge schikt gemaakt voor bewoning Dit alles bleet niet zonder cntick, hetgeen ook niet verwacht mag woiden Hici betiol de cntick ooi al liet maken van een doorgang ondei de toren en het leggen van een stenen biug civoor Deze restauratie, die een aller aardigst effect heeft, bciust echter niet op his torische giondcn Terecht is lucroji aanmerking gemaakt De z g. Dievcntorcn, vioegcr Plomjic- toren geheten, was een muurtoien en geen jioorttoren, het herstel is dus verder gegaan dan foto B w historisch oorbaar geacht moet worden. Een al- BILCA Jfet mandaathutsje op de Gioenmaikt en de tiapfievel Appehnaikt 15 na teslamaUe foto f K Muttrhuzcn wachtend op testaiitaite foto T K Appehnaikt 1 5 vooi lestauiatic

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 19