63 maar die hij van het nuchtere standpunt van bouw- en woningtoezicht moestkenschetsen als een bouwval, geschikt voor de sloop, jam mer. En wat zag hij nu, hecht en stoer, fraai van lijn en kleur rees daar als een verjongde kracht het oude huis voor hem op. Een glorieu ze wedergeboorte, levende cultuurgeschiedenis, meer waard dan een boek vol jaartallen en toch niets anders dan een restauratie. Knap werk, prees hij. Het huis werd bewoond door lieden, met oog en waardering voor de sfeer van het huis. Zij hadden het in stijl ingericht en be woonden het met liefde. Voor de stad was een vertrouwd hoekje behouden, een stukje am bachtelijk vakmanschap, jongeren ten voor beeld, eén brokje cultureel schoon gered uit vernielende slopershanden, een lust voor het oog, de trots van de buurt. Dit voorval gaf hem te denken. Wat zou er niet te bereiken zijn in het oude Amersfoort, een kern van 1000 bij 800 m. met een kleine tweeduizend huizen, waaronder vele honder den Muurhuizen. In wezen was het simpel voor iemand, die met de kracht der overtuiging de lauwheid en onbekendheid zou durven bestrij den. Er zou geld nodig zijn. Maar ook weer niet overdreven veel. Het merendeel der huizen was ni eenvoudig ongecompliceerd van structuur. Dc goede weg moest bewandeld: de mogelijkheid van restauratie bekeken, medewerking van Mo numentenzorg ingeroepen, eigenaar geïnteres seerd en zo nodig, Gemeente, Provincie en Rijk. Een lange weg, die veel overredingskracht, veel energie en vrije tijd zou kosten, maar dc moeite volop waard zou zijn. Dit lijkt een no velle, het is nochtans een rapport, voor menig Heemschutter mogelijk nog leerzaam, een be moediging om niet te versagen. De oorlog brak uit. Bezetting. Hei bouwen werd stil gelegd, bouwmaterialen werden niet meer beschikbaar gesteld. De behoefte aan wo ningruimte werd groter. Dat maakte de bereid heid tot restaureren vaardiger. Toen werd hel voorstel gedaan in Amersfoort het vervallen huis Havik 25 met subsidie te restaureren, ken rijzige pilastergevel met rijke festoenen, de top zwaar geschonden, de0 ramen verknoeid, de deur verplaatst, inwendig veranderd naar dc luimen der achtereenvolgende bewoners. Al les het oude liedje. Maar er zou iets moois van te maken zijn. Het werd de eerste klap, die volgens een oud- Hollands spreekwoord een daalder waard zou zijn. Een spreekwijze, stammend uit de tijd, dat een daalder nog in aanzien was evenals een fgZZÜrZ+T I Minirhutzen, bij dieventoicn na /estatnalte foto T K Mumhittzat bij duveiitoiui vooi retfauialte foto B W

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 17