Go middels opgevolgd als vertegenwoordiger van de A.N.V.V. Wat de samenstelling onzer Commissie be treft moeten wij nog mededelen, dat ernstig ge dreigd heeft een vacature voor de plaats van de voorzitter. Aan hem werd n.1. aangeboden een professoraat te Bandoeng. Nadat bleek, dat een door hem gestelde voorwaarde niet gega randeerd kon worden, meende Heer Yan Hoy- tcma beter te doen deze functie niet te aan vaarden. Onze commissie was zeer verheugd ie horen, dat hij nu Avel aan haar zijn beste krachten kon blijven wijden. Op 15 Januari werd in het van Brienenhuis ie Amsterdam dc Algemene Jaarlijkse Verga dering gehouden van de Voorzitters der provin ciale subcommissies te zamen'met de Centrale Commissie Stad en Dorp en het Dagelijks Be stuur van de Bond Heemschut. Uitgenodigd waren alle leden der provinciale commissies. Op deze vergadering zette dc Voorzitter van de Commissie Stad en Dorp uiteen hoe door ons het streven naar harmonie tussen het goede oude en het goede nieuwe als onze belangrijk ste taak beschouwd wordt. Dc richtlijnen voor de samenwerking tussen dc provinciale com missies en de landelijke Commissie Stad en Dorp werden ampel besproken. Voorts ook sa menwerking met alle reeds bestaande vereni gingen, die op Heemschutgebied yerkzaam zijn en met de Provinciale Schoonheidscommissies. Zo mogelijk zal steeds dc Secretaris van de Prov. Schoonheidscommissie mede lid van onze provinciale commissie zijn. Als het eerst nodige werd algemeen be schouwd de registratie van al hetgeen gespaard dient te blijven aan architectonisch schoon in den lande. Met Dr W. J. A. Visser, Hoold van de Rijks dienst voor dc Monumentenzorg, had op 29 April 1947 een bespreking plaats van Voorzit ter, wnd. Voorzitter en Secretaris, waarbij deze kwestie uitvoerig werd overlegd. Dc inventari- satie-staten werden aan een critisch onderzoek onderworpen en konden begin Augustus j.1. aan de secretarissen van de provinciale com missies woorden toegestuurd. (De Secretaris van dc Bond Heemschut verleende zijn medewer king bij het doen drukken van deze staten en van het postpapier onzer commissies). De eerste taak onzer provinciale commissies stagneerde zo men wil tot de ontvangst van het benodigde drukpapier, mede enigszins tenge volge van het algemeen papiertekort. Verscheidene dezer commissies kwamen ech ter reeds eerder bijeen en ontwikkelden een lof waardige activiteit. De hulp van onze Commissie werd in dit jaar een zevental malen ingeroepen: n.1. tc 's-Gravenzande, voor het Barbaraklooster in Delft, voor de Morschsingel tc Leiden, voor Dronrijp en voor Vlieland, voorts voor Noord gouw (Z.) en ten slotte door het Gemeentebe stuur van Medemblik. In al deze gevallen wer den de Voorzitter of Secretaris van de betref fende commissie direct in kennis gesteld mei het verzoek de kwestie Ie willen onderzoeken en naar bevinden te handelen. Het laatstgenoemde geval is menen wij een novum. Het wordt door ons wel bijzonder op prijs gesteld, dat een Gemeentebestuur zich rechtstreeks tot de Bond Heemschut richt om zich te doen voorlichlcn inzake een vraagstuk dat van belang is voor het aspect van haar hoofdstraat. Het dagelijks Bestuur van dc Bond zond aan ons als haar uitvoerend orgaan hel schrijven uit Medemblik toe met het verzoek deze kwestie verder te willen behandelen. We zullen hieraan onze volle aandacht schenken. Wij eindigen dit jaarverslag met het uitspre ken van de hoop, dat het volgend jaar ons mo ge brengen de registratie van de schatten van onze architectuur in de ruimste zin des woords, in nauwe samenwerking met dc Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Voorzitter, IR J. F. VAN HOYTEMA. Secretaris, IR F. H. WARNAARS. Vervolg van pag. 55 Jaarverslag). Het gevolg is, enerzijds jubelende publicaties en anderzijds tal van cultuuruitingen, die toch schakels vormen in dc lccten van onze Neder landse cultuurschat, en voor een goed begrip daarvan noodzakelijk zijn, die dreigen verloren te gaan. In dit verband moge gewezen worden op het nodeloze slopen en het moderniseren van histo rische interieurs, hetgeen aan de orde van dc dag is. Helaas komen deze gevallen te weinig onder de aandacht van de deskundigen en is het veel al dus niet mogelijk met wijs beleid in te grij pen. Daarom is het zo nodig, d,at voor deze schoon heid de ogen van zo velen mogelijk geopend worden, opdat het waken voor deze schoon heid een nationale deugd worde. September 1947. TON KOOT, Secretaris.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 14