Limburg: Ir J. G. van Poppel, Voorzitter, Directeur Prov. Plan. Dienst, Bouillonstraat te Maastricht. ,f. J. Miedema, Secretaris, Directeur Limb. Fcd. van V.V.V.'s, Ho uth emmer weg 190 te Valken burg. M. K. J. Smects, Gemeente-Archivaris, Roer mond. Rcnc Smeets, Kunstschilder, Beers bij Cuyk. Drs J. Sprenger, architect, St. Hubertuslaan 25 te Maastricht. Gelderland: JhrM. J. I. de Jonge van Ellcmeet, Voorzitter, Hoofd Planbureau te Arnhem. J. Wiedijlc, secretaris, architect B.N.A., „Nu- denoord", Wageningen. W. Gerrctscn, architect B.N.A., Ulrechlschc- straat 43, Arnhem. H. M. Keppel Hesselink, Directeur Prov. Geld. V.V.V., Zijpendaalscheweg 2 te Arnhem. Mr A. P. van Schilfgaarde, Rijksarchivaris, Ka stanjelaan 20a, Arnhem. Overijsel: Tr W. K. de Wijs, Voorzitter, Prinsestraat 11, Enschede. Tr J. van Noppen, wnd. Voorzitter, Hoofdinge nieur-Directeur v.d. Volkshuisvesting te Zwolle. Tr J. Sluiter, Secretaris-Ingenieur gemeente werken, Mr. P. J. Troelstrastraat 19, Enschede. J. A. Veldman, Directeur Prov. O. V.V.V., Huize „Schellerberg", Zwollerkarspel. Ir W. P. C. Knuttel, b.i., architect, Kèizersstr. 18 te Deventer. Ir A. Kraayenhage, Directeur Prov. Plan. Dienst, v.d. Heydenlaan 67, Apeldoorn. Jan Jans, architect, v. Hogendorpstraat 9, te Almelo. B. J. ter Kaïilc. Drienezbrakeweg 1, Enschede. H. B. van Brockhuyzen, arch., C. T. Storkstr 10, Hengelo (O). h H. de Herder, Arch., Rhijnvis Feithlaan 23, Zwolle. Tr C. de Heer, wnd. Supervisor, p/a Brink 96, Deventer. Tr M. H. Wevers, Arch., Grensweg 83, Hengelo. Drenle: Tr J. A. M. den Boer, Voorzitter, Directeur Prov. Plan. Dienst te Assen. J. Bakker, Directeur Prov. Dr. V.V.V., Markt te Assen. J. Boelcns, architect, Collardslaan 1 te Assen. Mr H. A. Hoendervanger, Referendaris v. ct. Prov. Griffie te Assen. Jan Vroom, tuinarchitect te de Punt-Glimmen (Gr.) Groningen: lr H. van Halewijn, Voorzitter, Hoofdingenieur- Directeur v. d. Volkhnisvesling, Dilgtwcg 4 te Haren. J. J. Leeninga, Directeur Prov. Gr. V.V.V., Oude Boteringestraat 2 te Groningen. Ir Dicperinclc, Directeur Prov. Plan. Dienst te Groningen. Friesland: Tr D. Tuinstra, Voorzitter, Directeur Prov. Plan. Dienst te Leeuwarden. Mr G. F. W. Hartung, Secretaris, secr. Prov. Schoonheidscomm., Provinciehuis, Leeuwar den. P. G. Prins, Directeur Prov. Fr. V.V.V., Sta tionsplein, Leeuwarden. Ir J. J. M. Vegtcr, architect, Harlingerstraat- weg 29, Leeuwarden. Ir J. Vlieger, Houtvester Staatsbosbeheer te Leeuwarden. De Commissie Stad en Dorp kwam bijeen op 10 September 1946, 29 November 1946, 15 Januari 1947, 9 April 1947 en 28 Mei 1947. In de vergadering van 10 September 1946 werd door de Heer v. d. Laan wegens zijn ver trek naar Amerika afscheid genomen. Op 29 November heette de Voorzitter de Heer J. A. Blommendaal als vertegenwoordiger van de Alg. Nederl. Ver. v. Vreemd.verkeer en als opvolger van de Heer v. d. Laan welkom. Evenzo werd de Heer Warnaars door hem aan de vergadering voorgesteld en wel als degene, die het secretariaat van de Heer Scholten op diens verzoek reeds overgenomen had. Het sec retariaat was tengevolge van de corresponden tie met de in oprichting zijnde provinciale com missies wel zeer druk geworden. De Commissie heeft echter ook in het afgelopen jaar veel be langstelling en steun van de zijde van de Heer Scholten, die wel lid wenste te blijven, onder vonden. Van de vacature, ontstaan door de wens van de Heer Mijlcsenaar om zich uit onze Commissie terug te trekken wegens zijn drukke bezigheden, werd weinig hinder ondervonden, doordat de Heer Warnaars in zekere zin in zijn plaats gekomen was. De Heer Koot volgde de Heer Kok ook als lid van de Commissie Stad en Dorp op. Het ligt in de bedoeling, dat in de genoemde vacature in het komend jaar voor zien zal worden door de keuze van een andere Amsterdammer, die aan ons werk zijn steun zal wensen te geven. Hier dient nog vermeld te worden, dat de Heer Blommendaal helaas slechts korte tijd ons van zijn belangstelling heeft kunnen doen blij ken. In Juni j.1. werd hij naar Brussel overge plaatst. De Heer v. d. Gronden heeft hem in- 59

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 13