VERSLAG VAN,DE COMMISSIE „STAD EN DORP" VAN DE BOND HEEMSCHUT (September 1946 Wij verheugen ons in dit verslag te kunnen mededelen, hoe de 11 provinciale sub-commis sies, met welker voorbereiding in het vorig jaar reeds een begin gemaakt was, alle inmiddels tot stand gekomen zijn. In het orgaan van onze Bond werd hiervan reeds kennis gegeven. Officieel werden de Commissarissen der Ko ningin in alle provincies van de vorming en sa menstelling dezer Commissies in kennis gesteld. Aan de kennisgeving werd toegevoegd liet ver zoek Gedeputeerden en Burgemeesters binnen bun ressort wel te willen inlichten en uit te nodigen zich met deze Commissies, zo hiertoe aanleiding mocht zijn in verbinding te willen stellen en aan hen de steun te willen verlenen, die onzerzijds in zovele gevallen gevraagd zal worden. Op 16 Mei en 21 Juni j.1. werden door Voor zitter en Secretaris reizen gemaakt naar Deven ter en Groningen om aldaar te assisteren bij de geboorte van ae sub-commissies Stad en Dorp van het Over sticht en de provincie Groningen. De definitieve samenstelling onzer provin ciale subcommissies is nu als volgt: Zeeland: Ir M. de Vink, Voorzitter, Directeur Prov. Plan. Dienst, Middelburg. Ir H. .de Lussanet de la Sablonière, Secretaris, architect Rijksgebouwendienst, Park Griffioen 14, Middelburg. Jhr L. E. D. S. von Bönninghausen tot Hering- haven, Burgemeester van Yzendijlce. G. Houtekamer, secretaris Prov. Z. V.V.V., Pa- tijnweg 78, Goes. Mr T. Lebret, Oostkerkplein 13, Middelburg. Tr P. J. 't Hooft, Bierkade 5, Goes. E. Smit, Directeur Prov. Z. V.V.V., Veerc. Dr J. J. Westendorp Bocrma, Poststraat, Zic- rikzee. Zuid-Holland: Ir L. T. van der Wal, Voorzitter, Directeur Prov. Plan. Dienst, 's-Gravenhage. Ir J. H. de Groot, Secretaris, Ingenieur Stede- bouwkundige Dienst in Zuid-Holland, Riouw- straat 178, 's-Gravenhage. Ir H. V. Gerretsen, Secretaris Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland, Eendrachtsweg 12a te Rotterdam. G. C. Helbers, conservator musea in Gouda, Oosthaven 69. Mej.' S. Neurdenburg, Landschaps-Architecte, 58 September 1947) Lerares Huis te Lande, Lceuwendaallaan 110, Rijswijk. Mr R. 14. Woltjer, Directeur van" dc V.V.V., Pioenwcg 1 te 's-Gravenhage. N oord-tl olland Ir H. Meyerinh, Voorzitter, Hoofdingenieur- Directeur v. d. Volkshuisvesting in N.H., Oude Gracht 63, Haarlem. Mr J. W. Groesbeek, Secretaris, Rijksarchiva ris, Ceciliasteeg 12 te Haarlem. Ir P. H. N. Briët, b.i., architect, Wagnerlaan 5, Hilversum. Th. S. Ginlc, Hoofd van dc Stichting Prov. Vi V.V. in N.H., Stationsplein ie Haarlem. D. Haspels, Tuinarchitect, Jozef Israëlslaan 22 te Bussum. C. W. Royaards, „De Oorsprong" te Schoorl. Mr H. J. J. Scboitens, Burgemeester van Be verwijk. J. Trouw, Laan van Binnenrust 18 te Abcoude. Utrecht: Dipl. Ing P. Kluiver, Voorzitter, Directeur Prov. Plan. Dienst, Achter Si. Pieter 25 te Utrecht. Bertoen, Secretaris-, Achter St. Pieter te Utrecht. Ir J. B. Baron van Asbcck, architect, Ram straat 9 te Utrecht. C. Adriaans, architect, Secretaris Utrechtse Welstandscommissie, Thorbeckcplein 18 tc Amersfoort. J. C. Wilbrennink, Directeur Prov. Utrechtse Bond V.V.V., Vreeburg hoek Viestraat, Utrecht. W. Wymstra, lid Vcchtcommissie, architect tc Maarssen. Noord-Brabant Jhr Mr F. J. C. M. van Rijclcevorsel, Voorzitter, Burgemeester van Vught. A. M. Boumans, Secretaris, Directeur van de Prov. V.V.V., Raadhuis te Vught. H. J. M. Hanssen, Hoofd van de Techn. Dienst v. h. Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht. N. Brabant (Oost), Julianaplein 11 te 's-Herto- genbosch. P. H. van Kessel, Gem. Architect, Graafsche- weg 243, 's-Hertogenbosch. J. v. d. Palen, Hoofd van dc Techn. Dienst v. h. Bouw-, Woning- en Welstandstoezicht N. Bra bant (Midden en West), Nieuwe Ginnekenstr. 38 te Breda.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 12