Gelijktijdig werd aan alle prov. besturen, met uitzondering van Noord- en Zuid-Holland, waarvan bekend was, dat de aangelegenheid alle aandacht heeft, verzocht zowel bij de aan leg van nieuwe wegen, als de verbetering van bestaande, de landschappelijke behandeling met zorg te willen bezien, vooral in samenhang met het omringende landschap. Daarbij werd tevens naar voren gebracht, dat het geven van een ruim dwarsprofiel aan de wegen een eerste vereiste is tot het op de juiste wijze kunnen aanbrengen van beplantin gen en tot het verkrijgen van een harmonisch geheel. Voorts werd in het bijzonder verzocht bij eventuele onvermijdelijke verbetering van oude landwegen, het karakter daarvan zo min mo gelijk te schaden en in alle gevallen zich door c°n landschapdeskundigc te laten voorlichten ol bijstaan. Ten slotte werd aan het College van Ged. Staten van Groningen verzocht onder meer bij ruilverkavelingen te denken aan het aanbren gen van behoorlijke wegbeplantingen, of al thans het uitsparen van ruimte daarvoor of voor het doen ontstaan van spontane opslag. Uit van enkele provincies ontvangen ant woorden blijkt, dat men om der kosten wille en ter sparing van cultuurgrond, in verschillen de gevallen van bermverbreding en het aan brengen van uitgebreide beplantingen moet af zien, dat de deskundige adviezen van het Staatsbosbeheer steeds tot gunstige resultaten heeft geleid, doch dat men geenszins afwijzend staat tegenover de inschakeling van land schapsdeskundigen. W clicheren. Bij de Provinciale Planologische Dienst voor Zeeland en bij het Bestuur van de Stichting Nieuw Walcheren werd aangedrongen om bij de beplantingen, welke van overheidswege op Walcheren en de komende jaren zullen ge schieden, de meidoorn in het assortiment op te nemen, omdat uit onderzoekingen van het bio logisch laboratorium tc Hocnderloo inmiddels is komen vast te staan, dat enige schadelijke werking van meidoornstruiken wegens het vormen van broedplaatsen van voor de land en tuinbouw schadelijke insecten niet gevreesd behoeft te worden. Van beide instanties werd de verzekering ontvangen, dat de aanplant van meidoorn de volle aandacht zal hebben. Het door de Snelplan Commissie Walcheren opgemaakte herbouwplan van het eiland Wal cheren voorziet naar onze mening ruimschoots in toeristische en recreatieve behoeften. Aan het tracé van de verkeerswegen, land- en re creatiewegen, wandel-, rijwiel- en ruiterpaden is veel zorg besteed; de profielen en de beplan tingen voldoen aan aesthetische landschappe lijke eisen. Verwezen moge worden naar de be handeling van het plan in het Juninummer van het tijdschrift „Wegen"-. V uilstorting. Met de Bond tegen verontreiniging van Na tuur en Stad werd correspondentie gevoerd in verband met vuilstorting door dc stad Gronin gen nabij het Leekstcrmeer. Deze kwestie bleek reeds eerder aanhangig te zijn gemaakt o.a. bij de Strcekplandienst Drente, dc Rijksdienst van het Nationale Plan, Natuurmonumenten en de Contact-Commissie. Inmiddels zal binnen afzienbare tijd het ge- mcentcvuil van Groningen worden afgevoerd naar de V.A.M. te Wijster. Aalsmeer. Van de burgemeester van Aalsmeer werd be richt ontvangen, dat ten behoeve van de nood zakelijke verbreding van de Uiterweg aldaar, overgegaan moet worden tot demping van de N.W.sloot. Bij de ter plaatse gevoerde bespreking is het duidelijk geworden, dat een oplossing, waarbij dc beide aangrenzende sloten zouden worden gespaard, niet mogelijk is en, dat het prijsge ven van een deel van het karakteristieke aspect van de Uiterweg aanvaard zal dienen te wor den. Tegen de technische en aesthetische opzet van de verbreding zijn verschillende bezwaren aan te voeren. Aangezien de Heer Haspels voor de provincie het vraagstuk zal bezien, zal onze Commissie voorlopig geen verdere stappen doen. Wegaanleg 7j. W. hoek van Utrecht. Onze Commissie was door afvaardiging van den Heer Cleyndert en de Secretaris in de ge legenheid in een tweetal zittingen van een door Ged Staten ingestelde Commissie van advies ten Provinciehuize te Utrecht op aesthetische en technische gronden te bepleiten, dat in plaats van dc voorgenomen aanleg van de Prov. weg SchoonhovenLopikBenschop langs het oude tracé, het door de Hoofdingenieur van de Prov. Waterstaat nieuw ontworpen tracé zal worden gekozen, waardoor de zo fraaie Lopi- ker Wetering gespaard zal kunnen blijven, het geen bij het oude tracé niet het geval zou zijn. Nadat alle belanghebbenden waren gehoord, werd besloten het vraagstuk na gehouden bo demonderzoek opnieuw in studie tc nemen. Ontsierende reclame. Op ons verzoek werd door de zorg van de Staf der Genie zeer opvallende, ontsierende re- Vervolg zie pag 77. 57 0

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 11