56 (October J946 tot September 1947) In het verslagjaar zijn vele beloflcn, welke het daaraan voorafgaande jaar inhield, ten aanzien vrnn een allerwegen oplevende activi teit niet in vervulling gegaan. Steeds meer blijkt, dat de weg naar herstel en wederopbouw een uiterst moeizame is en dat het tempo sierk wordt geremd door de gedwon gen beperkingen wegens gebrek aan werk krachten, materialen en geld. Een en ander doet uiteraard een terugslag in de werkzaamheden van onze Commissie gevoelen. Er zijn echter nog vele aangelegenheden, waarin de W.T.L. haar activiteit kan en zal tonen. De belangstelling van de Commissie gaal in de eerste plaats uit naar de beplantingen langs de wegen, welke immers in belangrijke mate bepalen in hoeverre de wegen meer of minder harmonisch in het landschap passen. Gecon stateerd moet worden, dal ondanks de strenge wlntèr de beplantingen, behoudens enkele uit zonderingen, door de bevolking werden ont zien; ook de door de langdurige winter ver oorzaakte schade is gering te achten. Langs de verschillende Rijles- en Prov. wegen en ook door de zorg van gemeenIen en polders werd op bescheiden schaal voortgegaan met het aan brengen van beplantingen, daar waar deze ge durende de bezettingstijd verdwenen waren. Tekort aan goed planImateriaal vorml een ern stig bezwaar. Tdel vele en goede werk van de C.O.L. verdient Ie dezer plaalsc zeker een woord van waardering. Hierna mogen puntsgewijs de werkzaamhe den van de W.T.L. naar voren worden gebracht. Beplantingen (speciale geoallen). De burgemeester van Rietveld verzocht me dewerking om te geraken tol enige wcgbeplan- ting langs de Oude Rijn tussen Woerden en Nieuwebrug. Blijkens verkregen inlichtingen is voor de gehele weg van Leiden naar Woerden een nieuw beplantingsplan in'bewerking. Tn verband met de veiling van de fraaie bo men op de Schiclandsc Hoge Zeedijk en op de dijk naar Haastrecht, heelt onze Commissie zich om nadere inlichtingen tol de gemeente Gouda gewend. Uit het desbetreffende antwoord vernamen wij, dat de bomen langs de Gocjanverwellesluis moeten worden gerooid, daar zij lijden aan iep- ziekte en in slechts staat verkeren, zodat zij gevaar opleveren voor liet verkeer. Mede op advies van de supcr-visor van de C.O.L. is besloten een nieuwe beplanting aan te brengen, bestaande uit essen, welke gedeel telijk als rij- en overigens als groepsbeplanting zal worden aangebracht. In het talud van dg dijk zullen tevens losse groepen van heesters worden aangebracht, teneinde een goede aan sluiting en overgaug naar de aldaar aan te leg gen nieuwe begraafplaats te verkrijgen. Op Schiclands Hoge Zeedijk worden alleen de door iepziekte aangetaste en door storm vernielde bomen gerooid. Landschappelijke behandeling oan Rijks- en Prov. wegen en polders. Onze Commissie wendde zich Jol de Com missie van Overleg voor de Wegen, met hel voorstel om, in verband met de noodzakelijk heid over te gaan tot herbcplanting onzer ge schonden Rijkswegen, en met het aan vele an dere wegen uitvoeren van noodzakelijke houl- rooiïngen, van de gelegenheid gebruik Ie ma ken tot het opnieuw in studie nemen van de landschappelijke, behandeling van hel gehele Rijkswcgennct. Tevens ivcrd verzocht te wil len bevorderen, dat de Rijkswaterstaat aan het Staatsbosbeheer zou opdragen bovenbedoelde studie te ondernemen en zich daarbij ter be spoediging van liet werk zou doen bijstaan door daarvoor in aanmerking komende landschaps architecten. Mei name wees onze Commissie in haar schrijven nog op de weinig bevredigende land schappelijke behandeling van de Rijkswegen No. 4 cu 12 en op de noodzakelijkheid om hel gedeelte van laatstgenoemde weg, dat parallel loopt met de spoorlijn Den HaagGouda, te zamen met die spoorbaan en het tussenliggend terrein als één landschappelijk geheel te be zien. De Minister van Verkeer en Waters taal heeft medegedeeld, dal reeds in 1933 het raad plegen van een landschapsdcskundigc werd voorgeschreven en, dat het ook overigens slccds de bedoeling is het oordeel van deskundigen in Ic roepen, doch dal aanvankelijk slechts op be perkte schaal van landschapsarchitecten zal kunnen worden gebruik gemaakt, aangezien nog slechts weinig ervaren krach 1 en aanwezig zijn. Het is echter de bedoeling in die richting zoveel mogelijk werkzaam te zijn. Tn verband met de beschikbare hoeveelheden plantcnma- (eriaal zullen vernieuwing, herstelling, en meer omvangrijke nieuwe beplantingen slechts ge leidelijk kunnen worden uitgevoerd. VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN DE COMMISSIE „DE WEG IN HET LANDSCHAP"

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 10