BoekBespRekmqen CESPTECELD TN KERKEGLAS. „Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de Sl. Jans- kerk te Gouda", door Mr. A. A. J. Rijksen. - N.V. Uilgeuersmij. ,.De Tijdstroom", Lochem. In een kloek en rijk geïllustreerd boek geeft Mr. Rijksen in woorden, die getuigen van de liefde en de kennis van zijn onderwerp, een boeiend re laas van het scheriken en- de schenkers, hei ont werp en de uitvoering, het onderhoud en de waar dering van onze nationale trots: de Goudse Glazen. De toegewijde schrijver, voorzitter van het Eonds Goudse Glazen, heeft zich niet bepaald tot het compileren van bekende gegevens; vorsend, wik kend en wegend heeft hij de draad der geschiedenis gevolgd, verwerpend wat onaanvaardbaar of on bewezen was, zoekend naar nieuwe gegevens en al tijd met het beeld der wonderschone glazen zelf voor ogen. De schrijver ziet in de glazen de spiegel van ons volksleven. „De beproevingen van de 16e eeuw, met al de stromingen, die zich in die dagen deden gelden, hebben Nederland gesmeed en het de grondmotieven gegeven, die zich, telkens variërend, in de loop van zijn bestaan, zouden herhalen. Daarom grijpt Nederland in druk altijd naar de tijd, waarin de Goudse Glazen ontstonden. Piel her kent zich in de beschouwing daarvan als in een spiegel. Nog altijd zijn de gccstes mach ten, die hier uit spreken, levende bestanddelen van ons volks bestaan." Telkens confronteert dc schrijver de geschiede nis der glazen aan die van dc eigen tijd. Hij legt aan het slot van zijn beschouwing de lezer de vraag voor: „Zal nu de verscheidenheid van geestesrich tingen, die de glazen draagt en waarin tóch dc nationale eenheid spreekt, het beeld zijn van dc ccnheid-in-verscheidenhcid, die het Nederlandse volk tegemoet gaat?" Een ieder wie dc heemschut in ons land Ier harte gaat, zal zich verheugen in het opnieuw aanbren gen van dc bron van schoonheid, die dc glazen in de St. Janskerk te Gouda vormen. Hij zal dc schoonheid des te meer kunnen genieten, wanneer hij kennis genomen heeft van het imposante en zo waardig uitgegeven boek, vol kostelijke gegevens en kennis verrijkende afbeeldingen, waarmee schrijver en uitgever ons aan zich verplicht hebben. T. K. GELDERSE VOLKSALMANAK VOOR 1947. Onder redactie van Tr M. M. Hoffen. 72c jaargang. S. Gouda QuintD. Brouwer en Zn. Uitgevers in het Huis dc Crabbc te Arnhem. Na een onderbreking van vier jaren, is dc Gel derse volksalmanak weer verschenen met vele be langwekkende bijdragen, w.o .een beknopte opsom ming van de oorlogsschade in Gelderland en vele artikelen over het Gelderse volksleven. Uit een verhandeling van M. dc Koning, over de bossen van Gelderland blijkt, dat de provincie honrerd jaar geleden nog 165.000 ha. woeste grond bezat, een getal dat in 1942 tot 40.000 ha. moest zijn teruggelopen en nog jaarlijks vermindert. Tr S. G'. van Geuns schrijft over dc moedwillige vernieling van dc wereldberoemde Middachler Allee in April 1945. Niet minder dan 145 der ruim 40 m. hoge beuken vielen aan dc Duitse furie ten offer. Aangezien deze beuken, als zij in dc zon of alleen komen te staan, niet kunnen blijven loeven, moesten noodgedwongen nog enige honderden bo men geveld worden. Dc schrijver spreekt dc hoop uit, dat het gelukken moge ongeveer de helft van dc allee te sparen. Voor het eerst wordt dit jaar een beschrijving gegeven van Gelderse landbouwwerktuigen; dc redacteur stelt zich voor deze rubriek jaarlijks voort te zetten. T. K. 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 9