Amsterdam, waar voor de verwoeste Jodenbuurt een stedenbouwkundig plan in wording is niet de bedoeling de gedempte Houtgracht (nu Watcrloo- plcin) -weer op ie graven. Nu Groningen. Vergelijken we een plattegrond van vóór de tijd van techniek en wetenschap, het kaartje uit de Gemeente-atlas van Suringar J866 met de huidige stadsplattegrond, dan blijkt dat op 't dfcrslgcnoemde kaartje de gehele vestinggordel mei bijbehorende watervlakten nog gaaf aanwezig was en dat op de hedendaagse kaart daarvan slechts een luttel deel is overgebleven en dan nog grolcndecls gestroomlijnd". Wel zeer te betreuren, zo zwaar als het spiegelende watervlak te Gronin gen de ongelijke strijd heeft moeten verliezen tus sen schoonheid en techniek, historie en zelfvoldaan heid. Welk een reden te' meer voor de stad Gronin gen 0111 te behouden wat er aan' spiegelend water vlak overgebleven is en om een. studie te maken hoe siilsiaandc gedeelten weder verbinding te geven. a Het is daarom zo wonderbaarlijk dat de zo voor uitstrevende universiteitsstad Groningen nog in de eerste phasc verkeert. Zolang de Bond Heemschut bestaat komen uit deze stad berichten van voor genomen grachtdempingen. Toen de oorlog veroor zaakte dat in deze stad vqcI vernield werd en het puin ergens heen moest, was er geen kloekmoediger oplossing dan er een gracht mede vol te gooien, het Buitendamsterdiep, dat men al zolang niet meer nodig had. Nu staat daar als een waarschuwende wachter het oude Poirtershuisjc flink beschadigd door oor log, brand of plundering, wie zal 't zeggen, maar in ieder geval ferm gehavend. Dat -Poirtershuisjc heeft 'n lange historie, 't Ts één der weinige overblijfselen van de oude vesting, een poortwachtershuisjc van ongeveer 1620, een schilderachtig, scheef gezakt huisje. In 1926 zou 't afgebroken worden, waarbij men vergat dat dan ook 't tweede exemplaar, in spiegelbeeld, ver dwijnen zou. Het Provinciaal Be stuur begreep dat wcI en schorste het Raadsbesluit, waarna de Kroon op advies van de Raad van State het Raadsbesluit ver nietigde. Toen tastte de Raad in de buidel en de Gemeente Gronin gen deed het huisje restaureren en deed dat (en dat kostte niets) ook in de weerspiegeling. Nu heeft het Binnendamsterdiep alleen nog maar verbinding door het smalle water tussen rlc Dam- stersingcl en, de Damsterkade met de Oostcrhavcn. Want in de rich ting van het Schuitend,iep is een plantsoentje in plaats van water. Hoe voor de hand liggend is 't nu het Binnendamsterdiep te dempen en meteen ook maar de genoemde verbinding en 't Poirtershuisjc te slopen, 't Ts maar een zaak van volgorde, eerst het spiegelbeeld of eerst hei origi neel. Dan zal een groot en ruim plein ontstaan met wat onwillig daaraan de oude bebouwing met huisjes en zijstraatjes, alles gereed om opgeruimd te worden en aan kant gemaakt te worden. Zn Ik een plein komt daar dan juist van pas voor stand plaats van vrachtauto's en dergelijke; die kunnen dan langs 't Gedempte Buitendamslcrdiep weg komen. Die ruimte, die vlakte zal zich dan aan sluiten bij de onbebouwde terreinen bezuiden het Buitendamsterdiep. Als men daar die auto's eens neerzette? Maar er is ook nog iets waarvoor toeristen en vreemdelingen op stap gaan en iets waarvoor groeiende belangstelling is. Dat is datgene waarin ons de natuur voorgaat, de schoonheid. Om niet t'e blijven stilstaan bij hoe 't niet moet en erbij te voegen hoe 't wel kan, deze mogelijk heid: Maak de verbinding van Binnendamsterdiep met het Schnitendicp weer open en restaureer hel Poirtershuisjc. Die na U komen zullen U er om loven. A. A. KOK. 38 Hel Poitleiditttye Ie Gioinn^en vóót de leslainalte 1925 Noo/ van de tedaclie Hel Pouletshutsje is wtuwen hehat fiesfoopl.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 8