j-fet spiegelend watervlak Er is iels in cle stad Groningen, dal ons nog eens de pen doet opnemen over oen aloude zaak. Hel heeft de natuur behaagd om de mens hel platte vlak te geven; op velerlei wijze en op grote schaal in het watervlak, zo zuiver vlak. dal 't weer spiegelt en ons buiten de perspectief de spiegcl- perspcctief geeft. Wie wel eens voor een leke-paele heeft mogen studeren heeft dat ondervonden.SKnns is dat schone spiegelende vlak rimpelig, soms be vroren tot een spiegelglad of tot een rimpelig'vlak. De mensheid heeft dat schoon geschenk begrepen en het toegepast in haar woonplek, haar stad of dorp, samengevoegd met de nuttigheid van scheep vaart en verdediging, handel en spelevaren, in onze tijd met de watersport erbij. Maar er kwam na de inzinking van de Franse tijd een lange periode van armoede gevolgd door een van de zelfvoldaanheid, welke geen belang stelling had voor schoonheid. Daarop volgde de overwinning van de wetenschap op de schoonheid. Dat veroorzaakte dat in dorp en stad menig spie gelend watervlak verdween ten koste van de schoonheid. Toen kwam er een tijd, dat men de schoonheid weder ging zien, eersl enkelen, toen velen, zelfs zó dat schoonheid tot wetenschap werd. Zo is het te verklaren dat het vraagstuk van de demping van grachten phasen kreeg, welke kun nen toegelicht worden met voorbeelden van de laatste jaren. De eerste phasc. Purmerencl, waar het laatste stuk van de Singel- gracht werd dicht geworpen wegens de-kortston dige drukke kippenmarkt; daar ontstond een on aanzienlijke brede straat. Enkhuizen, waar de Havendijk gedempt zou worden wegens de onwelriekendheid, doordat er de riolen in leegliepen toen daar waterleiding kwam; maar 't ging niet door, want 't werd van hogerhand verboden. Gouda, waar de Nieuwe Haven werd gedempt, omdat 't daar door ontbreken van riolerin ken" kon en omdat men meende te hebben. De tweede phasc. Barsingerhorn, waar, tegelijkertijd met het laat ste nummer van de eerste phasc de gracht in wcrlc- verschatfing werd drooggelegd, schoon gcmaakl en van nieuwe schociingen voorzien. Alkmaar, waar de Micnt werd drooggelegd, schoongegravon^cn waar de kademuren werden hersteld en vernieuwd. De derde plmse. Delft, waar een plan is om het plein van de ker ken als stedebouwkundig vraagstuk te restaureren en daarbij vroeger gedempte grachten weder open te graven. Schagen, waar ter oplossing van het werklozen- vraagstuk de laatste gracht in werkverschaffing werd gedempt. 57 6 zo „rui- t water niet meer nodig Het Ponteishuisje te Giontngen na de restauratie 15)26

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 7