i Li'-. L\Vv!?TVV> 36 i w<' M ln wjii. lxii Jiet Overijssels Landschap f V '-D J c i .li ..- 4 f- Piimntcie oici^an^ ovei ccn da tatytjke beekjes tn het uit^esheUe Bioeklandschap van Vohhet en Afjetabtock (NO Lwcntcj (Uit jaa/ve/slag Ovcttjssels Landschap J (I oto j tan Dijk jij Het bclcingnjksto in het jaarverslag 1946 vau „Hel Overijssels La n tl schap" is /ekcr wel de bijlage, waai - m Mr H P Goitci int A m sterdam een lans bieekt vooi de sticJitmg van een Twents natiiuireservaat de IN O hoek van Twente omvallende, ongeveer bin nen een lijn, lopend van Tubbeigen over Oldcnzaal en Losset en langs de Duitse grens een bijna aaneenge sloten gebied is van uit natmiibcschernnngs- crt/Land- schappebjk oogpunt bclangiijkc terreinen/'dn?» een bijgevoegde kaart, waarin dit in kleuren aangegeven is, doet ons zien hoezeer dit gebied verdient als een Na tionaal Park beschouwd en behandeld te worden Dat in de laatste jaren veel ver dwenen en bedorven is door industrialisatie en stadsuit breiding, door hcidc-ontgin- nuig en normalisatie, behoeft geen betoog, en evenmin dat juist nu, nu men allciwcge cultuuiland wil gaan vci- overen ,dc gcvaien weer bij- /ondci gioot zijn De bedoe ling is, te trachten alle be langrijke natuuicom plcxcn door aankoop of audeic niaatiegelcn te behouden, waaibij het Overijssels Land schap op dc steun van Na tuurmonumenten en het Rijk meent te mogen ïekcnen Allereerst is daaitoc nodig voor het gehele gebied een natuurbescherming- en land- schajisplan op te maken, v\ aarm de toekomstige ont wikkeling van het landschaji zal worden vastgelegd Van de eigenlijke werk zaamheden van dc Stichting over 1946 valt weinig te zeg gen, hoewel er plannen zijn Ten aanzien van het „Over- stichtwerd beslolen, niet tot een lusic over te gaan, maar tot ccn v\ erkvcrdeling, waaibij het Land schap aan koop en behoud van natuur monumenten zal nastreven, terwijl het Ovcrsticht zich zal bepalen tot het bevoide ren van landschappelijk en stedelijk schoon, een ver houding dus als voor het gehele land tussen Naluui- monumenlen en Heemschut bestaat Het verslag is als stcedsnjk geillusticcrd met goede foto's uil het gewest 1 A B dc H I Biummelhuis btj Haaksbergen (Los Hoesj (Foto D Jordaanj

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 6