uit heemschut's Leöenkmnq 55 LX Oud-Leiden Het „Jaarboekje 1946 voor de Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en omstreken", uitgave van de Vereniging „Oud-Leiden", is bijna geheel gewijd aan de oorlogsgebeurtenissen iu Leiden en het omringende land. Een uitvoerige kroniek van de oorlogsjaren en lijsten van in die jaren door oorlogsgeweld of in illegale actie omgekomenen, grotendeels met portretten, maken dit boekje uiterst belangrijk voor de geschiedenis der stad. Mol heemschut heelt het echter uiteraard minder te maken. Wat de Vereniging zeil' betrelt; na Dolle Dinsdag werd haar activiteit noodgedwongen sterk verminderd, doch deze nam na de bevrijding weer toe. Door propaganda steeg het ledental tot bijua 1000. Een nieuwe commissie werd ingesteld: „Het Leidse Woonhuis", die tot taak heeft, het beheer van het iu 1943 opgerichte fonds tot aankoop van typisch-Leidso huizen. De Heer A. Bicker Caarten schrijft wederom zijn, ditmaal 13e, verslag over de veranderingen iu het stadsbeeld, n.l. van 19431945. Naast veel ver lies staan ook aanwinsten; de restauratie van de voorgevel van het Museum van Oudheden op het Rapenburg, de voortzetting van de restauratie van het Gravensteen en de Pieterskerk, en de verbete ring van het Pieterskerkhof, o.a. door restauratie van een tuinmuur met poortje ter afsluiting van een achtcrtuiu van het Rapenburg'. Tenslotte wordt nog vernield dat bij graafwerk in een tuin aan de Rijnsburgerweg restanten gevonden zijn van het voormalige klooster Marienpoel en het oude burg- grafelijke huis Paddenstoel. LXI. Bond leyen veionheiniyintf van natuur en stad. Deze Bond maakt zich verdienstelijk door het organiseren van Natuurwachlen, dat ziju vrijwilli gers, die op een bepaald terrein waken tegen de schending van de natuur door verontreiniging' en andere baldadigheid en trachten het publick op te voeden bij zijn verblijf in de vrije natuur, üit het jaarverslag over 1946 blijkt, dat thans de Cooise Natuurwacht 58 man sterk is, de Haagse 46, die van De Bilt—Bilthoven 17, AalstWaalrc 11, Loc- nen 6 en Eemland 4. In Groningen werden twee Na tuur wachten opgericht met resp. 10 en 11 na- tuurwachters, terwijl in Twente er een in voor bereiding is. De (jeiesfauiccidc tuinmuur met pooitjc aan hel Picleis keikhof (Cen fuuu vooi beeld van een afsluiting van een acltlei tumj (foto Jaai boekje van Leiden en QmstickenJ

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 5