HEEMSCHUTBIBLIOTHEEK DE WEST-NEDERLANDSE VEEN PLASSEN DUIZEND JAAR BOUWEN IN NEDERLAND door Mr S. Fockema Amdreae, Dr E. H. Ier Knilé en Dr M: D. Ozin^a WATERGRAAFSMEER door H. Knnzinga, mei medewerking van L. Janszen en A. A. Kok v In deze reeks zal als eerste deel binnenkort verschijnen v' (Sioloftisch-natuurhistorisch) door Dr E. M. van Zinderen Bakker V an het standpunt van den bioloog en den natuurliefhebber bezien wil dit boek den belangstellenden lezer een algemene beschrijving geven van ónze West-Nederlandse VeenpIassen.'Het is tot -stand gekomen na dagen, ja weken achtereen van intens genieten op ontelbare zwerftochten door ons mooie waterland. Aanvankelijkhad.de schrijver zich in hoofdzaak beperkt tot het onderzoek van ons oudste natuurmonument, het Naardermeer. De hier opgedane ervaringen deden hem besluiten zijn tochten verder uit te strekken en zo zwierf hij in vacantie en in vrijen tijd het polderland in. Wie zich verdiept in de studie van ons waterland, zal het opvallen,-Hoe weinig tot dusverre onze grote moerasge bieden en plassen zijn bestudeerd-en hoe spaarzaam de literatuur over deze onderwerpen is. Gelukkig komt er een kentering in dit opzicht.. Allerwege ontwaakt de belangstelling voor de bestudering van het landschap als geheel. De plant en het dier.gaat- men buiten gadeslaan'in. hun eigen millieu en-in hun relaties tot de-andere levende wezens. Het bos, de duinen en gelukkig ook het waterland zijn de onderwerpen van'deze- hernieuwde natuurstudie. - Het streven naar natuurbescherming vormt een aanmoediging voor dit landschaponderzoek. Het intensieve- bodemgebruik van ons dichtbevolkte land noopt voortdurend tot-ontginning van zogenaamde woeste gronden". Een, goede inventarisatie van ons natuurbezit- is-daarom-een gebiedende cis. Hierdoor kunnen wij te weten komen welke rijkdommen ons vaderland nog bezit en-welke gebieden.tegen elke prijs behouden moeten blijven. Want dc betekenis van onze veenplassen is-niet alleen zeer groot, als schatkamer van de natuur, maar bovendien zijn zij winplaats voor drinkwater, vangplaats voor de visserij, broedplaats voor ons waterwild, boezem voor ons overtollige water, maar bovenal recreatiegebied bij uitnemendheid. Deze vele aspecten, die een nationaal bestem mingsplan zeer gewenst maken, worden in.dit boek,nader belicht. De schrijver heeft zich beperkt tot West-Nederland, omdat de plassen daar in geografisch en historisch opzicht een geheel vormen; van biologisch standpunt beschouwd vertonen zij echter de meest interessante verschillen. Er is naar gestreefd om,,de plassen als levensmillièu te behandelen. Dc wetenschappelijke gegevens,'de onderzoekingen en beschouwingen, de vele intense genietingen van den waren natuurliefhebber, dat alles werd verwerkt tot een onderhoudend reisverhaal. Met de vele zeer fraaie foto's en tekeningen vormt dit boék een ware verrijking van de literatuur op dit gebied. INGEHEELLINNEN BAND' GEBONDEN f 7.90 c In de Heemschutbibliotheek zullen verder verschijnen: UITGAVE C. V. ALLERT DE LANGE AMSTERDAM Alom verkrijgbaar tn de boekhandel

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 20