MEDEDELINGEN 48 Bezwaren dienen kenbaar ie worden gemaakt bij de „Si.aaislichen Hcimatsclnitzkommission". b. De toestemming tot bet aanbrengen van wij zigingen aan een gebcuw dat onder bescherming staat, kan, wanneer daardoor het eigen karakter van het bouwwerk te lijden heelt, worden ge weigerd. e. Voor een beschermd gebouw kan geen ont heffing worden verleend vah bovenstaande bepa lingen zonder' loeslomming van de Slaat. De eigenaar, aan wie deze toestemming gewei gerd wordt, kan de Staal, wanneer hij afstand doet van vergoeding voor de „historische- of ar tistieke waarde", het bouwwerk ter overneming aanbieden aan de Staal, echter met uitzondering van die «delen van het perceel, die niet mei hel gebouw verbonden moeten blijven. Indien de Croie Raad toestemming geeft tot overneming, dan wordl de schadeloosstelling door de partijen onderling vastgesteld. In geval men niet tot overeenstemming kan komen volgt beslissing door een onteigenings- p roccs. Als de Grote Raad niet besluit tol overneming, is de eigenaar ontheven van de voorschriften. Het derde Mededelingenblad van de Werkgroep voor de verbreiding' van de Naluurbeschermings- gcdachlc, dat'deze keer geheel gewijd is aan hel onderwijs, bevat een serie artikelen, voor ieder, die zich inleresseert voor de vraag hoe men de jeugd in contact kan brengen met de natuur en haar de hoemschutgcdachic kan bijbrengen. O.m. is ei' een rapport in opgenomen van de Commissie voor Onderwijsvernieuwing, te Rijs wijk, dal zeker hel lezen waard is. Vervoty van pa$. 4 6j wees op de gevaren, die ook in deze tijd, welke een revolulionuaire tijd genoemd moet worden, leven, en vermaande om werkzaam te blijven tot behoud- van Necrland's schoonheid. Onder het genot van door het Cenieenlebesluur aangeboden verfrissingen bleef men enige lijd ge zellig bijeen, gebruik makend van de gelegenheid lot nadere kennismaking met Burgemeester en Wethouders en tot bezichtiging van het gerestau reerde stadhuis. Dat velen aan deze Hcemschutdag een aan gename herinnering zullen bewaren is niet alleen te danken aan de bekoring' van de oude stad, maar ook aan de hartelijke medewerking en gastvrijheid ondervonden van hel Gemeentebestuur, van Heren Curatoren van de Technische Hogeschool, het be stuur van de Stichting „Het Prinsenhof" en lest best de bestuurders \an ons lid de V.Y.Y. „Dclfia". T. K. VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN DE BOND HEEMSCHUT. Met ingang van I Ang'uslus 1947 is de zetel van het secretariaat en de redactie van de Bond Heem schut overgebracht naar een kantoorlokaal in het perceel Lcidscgrucht 60 te Amsicrdam-C., Tel. 40481. Met ingang van die dalum is in dicnsl van do Bond gel reden de Heer A. Chr. Soffrce, die de functie van administrateur vervuil. NIEUWE LEDEN. De Bond Heemschut hecl'l lot leden verenigin gen, die ieder een deel van de heemschutgedachle nastreven. Sinds de Bond zijn gelederen openstelde voor de toetreding van particulieren als buitengewone leden zijn \ele honderden toegetreden. Zij allen zijn gerechtigd de jaarlijkse congressen bij te wonen, waaraan interessante excursies zijn verbonden en zij allen ontvangen ons orgaan. De contributie bedraagt voor hen len minste 7.50. Liet Bestuur, dat het ledental gaarne wil uitbrei den, nodigt alle leden, buitengewone leden en do- 'naleurs uil aan het secretariaat opgave te doen toe komen van de namen diergenen, die naar hun me ning voor het lidmaatschap van onze bond in aan merking komen. Zij zullen een uitnodiging ontvan gen tot toetreding en, voor zover de voorraad strekt, een proefexemplaar van ons orgaan. Sinds de vermcldiug in het Juli-nummer iraden toe als buitengewoon lid: M. W. de Haas, te Wa rus veld. Mr P. J. van der Mark. te Utrecht, L. C. Schade van Wcslrum, te Amsterdam en S. Olivier te Eindhoven. TENTOONSTELLING EN. In het Waaggebouw te Amsterdam zal ingaande 25 Scpt. een tentoonstelling worden gehouden, ge wijd aan Czaar Peter de Groie en Amsterdam. De Stichting „Federatie voor Sociaal-Cultureel Contact"' te Alkmaar, zal in de loop van de maand September beginnen met de rondgang van een kleine tentoonstelling in verschillende plaatsen van haar District, het gebied ten N. \a,n de lijn Be n e r w ij kAI k m a arHoorn. D'e Stichting Amstclslroom zal in October in het Sted. Museum Ie Amsterdam een tentoonstelling organiseren, gewijd aan hc natuurschoon langs de Amstel.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 18