4 uit öe peRs ie 47 De Nationale Rotterdamse Crl. bericht, dat cle autoritei (en toestemming verleend hebben tot het beginnen met cle restanralie van cle St. Bavo te Haarlem In verband met cle materiaalschaarslc zal men zich voorlopig moeten beperken lot herstel \au het glas-in-lood raam in cle noordelijke gevel, het welk voorzien zal worden van oncl glas, afkomstig' uit Amsterdamse patriciërshuizen. Over het Plan voor een Nationaal Park in het Diukclg'cbicd (zie „Uit Hcemschu.t's Ledenkring": Het Overijsselse Landschap, pag. 36) schrijft de Kenncmer Koerier. Zij geelt ineen uitvoerig artikel een beschouwing over de mogelijkheid van synthese tussen natuur en cultuur. IVIeu denkt verschillend over cle vraag, ol het landschap gespaard moet worden ten koste van cle vele moeilijkheden die de boeren zich hierdoor moeien getroosten. JVIcl name het probleem van de afwatering van het Din kol land is urgent; evenzo het gebrek aan cultuurgrond voor do jonge boeren. Het blad schrijft: .,Dc natuurbeschermers zullen dit moeten inzien, anderzijds zullen dc boeren tot' cle erkenning gebracht moeten worden, dat dc be hoefte aan recreatie voor cle steeds toenemende bo- o I k i i ig cc en reëel is als dc behoelto aan brood. Ei' moet dus een compromis gevonden worden, waarbij aan beide zijden een portie wantrouwen weggenomen zal moeten worden. Men zal concrete plannen moeten maken, waarbij alle belanghebben den kunnen meepraten. Wanneer dc totstandkoming van een nationaal park Noord Oost I wentc inder daad oen nationaal belang is en dat is het! zal men dc actie nationaal moeten voeren." Ook het Algemeen Handelsblad wees in een ar tikeltje op de tegenstrijdige belangen bij de strijd voor het behoud van het landschapsschoon en wijst op cle speciale moeilijkheden, welke het behoud van het natuurschoon van het Ycluwe-landschap met zich brengt. Het komt er op aan, te geraken tot een rechtvaardige beoordeling van dc waarde clcr vele factoren, als dc belangen van vlicgwczen, toerisme, verkeer en landbouw. Het staat intussen wel vast, dat, zoals op dc Veluwe-dag van cle Contact- Commissic voor Natuur- en Landschapbescherming gebleken is, grote waarde zal worden toegekend aan het natuur- en landschapsschoon. Allerwcgc blijkt men belangstelling te hebben voor dit vraagstuk. In het Dagblad (Den Haag) trol fen wij een artikel aan, waarin eveneens ge wezen werd op de bovengenoemde tegenstrijdige 'belangen. Hel blad brengt een en ander in verband met do sterke drang bij dc boerenbevolking lot emigiatie. Het schrijft o.a.: „Grote belangen botsen hier; Nederland moet een mooi land blijven, maar daartegenover dient er werk te zijn en voldoende perspectief voor cle toekomst. Economisch belang en behoud van cultureel bezit mogen niet tegen el kaar blijven strijden, maar samenwerken ten bate van een krachtig en schoon Nederland". Inderdaad! Het blad Oost Brabant maakt melding van dc zorgwekkende toestand waarin dc toren van Hil- varenbcck verkeert en doet een beroep lot restau ratie van deze toren, welke dateert van het einde der 15e- ol begin 16c eeuw. Hei bouwwerk mag gerekend worden tol een van de merkwaardigste baksteentorens van do Kempen. Het Groninger Dagblad publiceerde dc instelling en de installatie van onze Provinciale subcommis sie „Stacl en dorp" te Groningen. De Heerenoeensche Koerier maakt melding van hel instellen van een „Joost Halbertsma-prijs" voor heemkunde en geschiedenis op voorstel van Ge deputeerde Staten van Friesland. Het' voorstel werd zonder stemming' aangenomen Van uit Zwitserland bereikte ons hel orgaan van cle „Schwcizerisclier Veroinigung Hir Heimat- schutz". fn dit keurig' uitgevoerde blad, dat vier maal per jaar verschijnt en waarin een groot aan tal instructieve foto's is opgenomen, troffen wij een artikel aan over dc bescherming van monumenten in Bazel. Men houdt zich hier druk bezig met het classificeren van dc gebouwen; dc nieuw opge maakte lijst van gebouwen -welke beschermd moe ten worden is vier maai zo groot als de vorige! Men gaat er thans toe over gehele straten op te nemen. Een verordening, welke 7 Fcbr. 1945 werd uitge vaardigd, bevat belangrijke bepalingen, waarvan wij hier een uittreksel laten volgen: a. De „Regicrungsrat" stelt een lijst samen van cle gebouwen welke in cle Kanton door hun histo rische of artistieke waarde overeenkomstig deze verordening bescherming genieten. Deze lijst moei gepubliceerd worden. De beschermde gebouwen moeten zodanig onder houden worden, dat het behoud ervan verzekerd is. Gebreken, die het behoud bedreigen, of cle aan blik van het gebouw afbreuk doen, clicnen onvoor waardelijk verholpen te worden. Met de controle op de beschermde bouwwerken is cle Rijksdienst v. cl. monumentenzorg belast.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 17