46 Dr A. VAN HULZEN. jicetnscluitda^ in Delft. torens van do Pieterskerk. Domkerk en Domtoren zijn nog met elkaar verbonden. Rechts van de Domtoren zijn de twee torens van de Salvatorkerk afgebeeld, hoewel deze kerk reeds in 1587 gesloopt was. Daarnaast is de lypische toren van de Buur kerk zichlbaar mei de twee torens van de St. Paulus-abdij en de twee torens, van de Mariakerk. Achter hel iVlariabolwork is de toren van de Galharijnekerk zichtbaar. Rechts van de in de stadsmuur gebouwde Smeetoren is de lonen van de Geerlekei'k en .zijn de beide lorens van deNicolaas- kerk algebeeld; de rcchtcrloren van de Nicolaas- kerk is reeds van een carillon voorzien. Nog verder naar rcchls is de Bijlhouwersloren zichlbaar, Ici'- wijl de stadsmuur rechts in hel bolwerk Sterren burg eindigt. Hel bolwerk van Sl. Marie werd volledig /ge sloopt en de grachl om dit bolwerk gedempt, zodal de singel ten Westen van de stad thans weer recht loopt. Wel heeft de stad zich thans tol ver buiten de oude stadsgracht uitgebreid, maar deze gracht zeil is bewaard gebleven; nog abijil geven de singels de grenzen van het oude Utrecht aan. DE HEER A. A. KOK TOT ERELID BENOEMD. Bij stralend zomerweer verenigden zich op Vrijdag 5 September uil verschillende delen van het land de Heemschutters Ie Delft voor het hou den van hun'algemene ledenvergadering. In de stemmige, gerestaureerde oude kapel van het H. Geest Zusterhuis, thans aula van de Technische Hogeschool, kon de voorzitter, Dr J. A. Biorens de Haan meer dan honderd deelnemers welkom heten, waaronder de vertegenwoordiger van het Ministe rie \an O., Iv. en W., Mr J. K. van der Haagen, het Hoofd van dc Rijksdienst voor de Moiiujnenton- zorg, Dr W. J. A. Visser en vele autoriteiten, ver tegenwoordigend de bij dc Bond Heemschut aan gesloten gemeenten, instellingen'cn verenigingen. De administrateurlas de notulen van de 55ste jaarvergadering en de Bijzondere Algemene Leden vergadering voor. De Secretaris bracht het 56ste jaarverslag van de Bond uit. Dc lieer A. C. M. Boost bracht verslag uit van de werkzaamheden \an dc Commissie de W.l.L. en dc heer Ir F. H. Warenars deed dit voor de cen trale Commissie Stad en Dorp. Dc penningmeester Mr H- ter Meiden gaf een financieel verslag over het verenigingsjaar. Deze verslagen werden alle zonder hoofdelijke stemming aangenomen en zul len zo mogelijk in liet volgende nummer van ons orgaan worden opgenomen. De lieer Mr Dr P. G. \an Tienhoven, erelid en mede-oprichter van dc Bond Heemschut, wiens beurt van aftreden het was, werd als lid van het Algemeen Bestuur herkozen. v Tot lid van dc financiccle commissie werd be noemd, naast dc heer A. P. Kroonenburg, de heer Mr J. Westerman Holsiijn. Op voorstel van het Dagelijks Bestuur werd bij monde van de voorzitter en met hartelijke instem ming van de gehele vergadering, dc afgetreden secretaris, de heer A. A. Kok, uit hoofde van zijn onschatbare verdienste voor het Hccmschutwcrk benoemd tol erelid van dc Bond Heemschut. In zijn geestig woord van dank, waarin hij releveerde de derde te zijn wie deze beurt te beurt viel, ver klaarde de heer Kok deze benoeming te aanvaar den, op voorwaarde, dat hij nog icis zou mogen blijven doen, nl. de redactie oenen van de Heem- sehutseric en Heemschutbibliotheek met de bood schap erbij, dat hem aangezegd zou worden, wan neer men \an mening was, dal zijn tijd van gaan was aangebroken. Een hartelijk applaus bewees, dat de vergadering deze .voorwaarde gaarne aan nam. De rondvraag bracht zoals gebruikelijk enige interessante wensen en vragen ouder de aandacht van het Bestuur. De gemeenschappelijke maaltijd, waar vrijwel alle congressisten aanzaten, verliep vlot en ge animeerd. Onder leiding van best uursleden van de V.V.V. „Delf ia" werd een wandeling gemaakt langs de mooie oude Delft.se grachten naar het Prinsenhof. Hier hield fr S. H Stoffel een gewaardeerde in leiding over dc historie en restauratie van dit waar lijk nationale monument. Dit werd gevolgd door een rondleiding door het gebouwencomplex tijdens de restauratie. In de Oude Kerk, welke daarila bezocht werd en waar eveneens een restauratie gaande is, hield de heer J. Romeijn, Secretaris der V.V.V. „Dell'ia", een inleiding. Om 16.50 werd een bezoek gebracht aan het historische stadhuis, waar een ontvangst door het Gemeentebestuur wacht te. Burgemeester Van Baren wees er in zijn -wel komstwoord op, hoe de Hecoischulgedachte, mede dank zij het werk van de Bond Heemschut, veld luid gewonnen, hoe nog in de twintiger jaren tijdens zijn burgemeesterschap plannen tot het aanleggen \an een grote verkeersweg dwars door Delft' en zelfs plannen tot demping der grachten, die Dclft's bekoring uitmaken, aan dc orde zijn geweest. Hij (Vervofy zie paft. 48

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 16