45 UTRECHT omstreeks 1590 Rechts van de Catharijne poert is het door Karei Y gebouwde 'kasteel „Vreborch", aan de Westzijde door de singel, aan de andere drie zijden door een kasteel gracht begrensd. Aan de Oostzijde van de stad is de Wittevrouwen- poort afgebeeld met 't erbij liggend Wittevrou wen- k Loos ter, op de plaats van de tegenwoordige H.B.S. voor meisjes aan de Wittevrouwenkade. Waar de Oude Gracht in het Noorden in de singel uitmondt, is de Weerdpoort, de enige stads poort, waarbij zich een ommuurd buitenwijk be vindt, „den bemuerde Weidt". Waar de Oude Gracht in liet Zuiden in de si ngel uitmondt bevindt zich de Tolsteegpoort, die op deze tekening achter de wal muren verscholen blijft. Duidelijk, zijn de op last van Karei V aagelegde stenen bolwerken aangegeven, de Morgenster ten Westen van do Weerdpoort, Zonnen burg in het. Zuid-Oosten van de sttyd, Manenburg ten Oosten van de Tolsteegpoort en Sterrenburg in het Zuid- Westen van de stad. De afbeelding van de stad Utrecht in 1598 door. A. van Vianen laat ons weer enkele belangrijke veranderingen zien. Het kasteel Vredenburg is ge sloopt en alleen de twee bolwerken van het kasteel, die in de stadsmuur waren ingebouwd, zijn ge spaard gebleven; op ieder van deze bolwerken is een molen gebouwd, die daar in de hoogte goed wind kon vangen. De stad is bovendien met vijf aarden bolwerken versterkt: het Begijne bolwerk in het Noorden, het bolwerk Wolven burg in het Noord-Oosten, de bol werken Lucas en Lepelenburg in het Oosten en het bolwerk St. Marie in het Westen. Boven deze kaart is een gezicht op de stad van uit het Oosten, onder deze kaart een gezicht op de stad van uil: het Westen - weergegeven. Op de on derste tekening bevindt zich links do Plompe Toren, waarnaar het'aangren zende gedeel te van de Nieuwe Gracht genoemd werd. Rechts van cleze toren staat dé Jacobitoren met zijn slanke spits. Rech ts van de Catharij nep oor t is h et eerste ge- spaard gebleven bolwerk van Vredenburg, waar achter de janskerk niet haar'zware vierkante toren zichtbaar wordt. Achter het tweede bolwerk van het voormalige kasteel Vredenburg rijst liet slanke torentje van het Huis Hasenberch, het toenmalige stadhuis, op; naast dit torentje staan de twee

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 15