44 deze afbeelding' van Ulrecht is, zoals de meeste latere afbeeldingen van de stad, getekend met hel Oosten naar boven. Om de Frankische burcht zijn verschillende ruwe houten huizen getekend; enkele wijken ko men reeds tot ontwikkeling. Dit oude Utrecht is echter door de Noormannen volkomen verwoest. De oudst bewaard gebleven afbeelding van het Utrecht, zoals hel na de Noormannen tijd werd op gebouwd, is een copic van een vijftiende-eenwse muurschildering, die ons de stad toont van uit het i Westen. De stadsmuren zijn versterkt met hoge waltorens met puntige daken; links van de Dom toren tekent zich de hoge spits af van de Jacobi- toren met zijn kruis en wind vaan. Rechts van de Domtoren is de oude Catharijncbrug afgebeeld, die met haar ronde bogen over de stadsgracht welft; de Catharijnepoort is versterkt met twee ronde torens. Tn de stadsgracht links ligt een boot en ook rechts bij de Catharijnepoort ligt een schip voor anker. De stadspoort staat open en kooplieden en schippers lopen van en naar de schepen; Utrecht was in de 15e eeuw nog altijd een belangrijke handelsstad. Ccen enkele andere afbeelding van deze oude Catharijnepoort en brug en van deze hoge stads torens was bewaard gebleven; de Utrechtse archi varis Mr S. Muller was dan ook vol geestdrift, toen deze oude muurschildering in 1882 in de Jaeobi- kerk gevonden werd. „Als uit de nevelen van het verleden rijst' op de oude bisschopsstad, omsclmnsl met hoge wallen, bekroond door tal van torens, jong en fris, ten strijd gerust Ier verdediging van haren Dom, haar kleinood, die zijn toren verheft in de lucht hoog boven haar. Een luchtspiegeling, ccne fata morgana, onvergetelijk voor wie ze-eens heeft aanschouwd." In 1572 verscheen in Keulen het eerste deel van het stedenboek „Civitaics orbis terrarum", dat door Georgius Bruin werd uitgegeven; in dit deel kwam een voortreffelijke afbeelding van de stad Utrecht voor. Om het uitzicht over de stad enigszins aan nemelijk te maken, fantaseerde de tekenaar ten Westen van de stad een heuvel, van waar men de stad in vogelvlucht zo zou kunnen zien liggen. Dit Utrecht was weer een geheel ander Utrecht, dan het vijftiendc-eeuwse. Karei V had de oude Catharijnc poort laten afbreken in verband met de bouw van het kasteel Vredenburg; de oude hoge waltorens had hij van hun puntige daken laten ont doen en verlagen. Buiten de vier stadspoorten ontwikkelden zich enkele buitenwijken. Yan het buitenwijk bij de Catharijnepoort gaat links de weg naar Amster dam, de tegenwoordige Daalse Dijk, dié de hoofd weg naar Amsterdam was, voordat de Amsterdam se straatweg was aangelegd. Tegenover de Noord-Westhoek van de stads gracht (de singel) staat de Corneliskapel, die op de vijfticndc-ecuwsc muurschildering van de stad Utrecht zo opvallend op de Aoorgrond is afge beeld. Meer naar links is het Bcthlehcm-kloostcr getekend, waarnaar de tegenwoordige Bethlehcm- weg, een zijstraat van de Amsterdamse straatweg, genoemd is. JJtpcQt op Dc 9toT> <T>ir«fit uj0? onftwnOe mn» oofgene <tt) cjrtmflei'ntt tmgemt muurecftiftxnng uit"Omi h)t>. ontDclU ip ©t ^ocoMbrd anno QtlDrccfvpsp UTRECHT IN 69o Gezicht op de stad LIhecht ui de 15c eeuw volgent een gedeeltelijk vergane mum schildering.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 14