43 OUDE KAARTEN E.N VAN DE STAD AFBEELDINGEN UTRECHT In hei: Utrechtse gemeente-archief is een zeven- tic.nd.e-eeu.wse tekening aanwezig, die de stad Utrecht in 690 moet voorstellen. De. vroegere Utrechtse archivaris Mr S. Muller noemde deze tekening „geheel een product van historische phantasieën". In do 20e eeuw werd het door verschillende op gravingen duidelijk, dat de oxide Franse burchten dikwijls bestonden uit. een rechthoekige stenen burcht én een buitenhof, die door lagere muren, soms van tenen vlechtwerk, omgeven was.'En nu heeft ook die ze v ent.i en de-een wse tekenaar van de stad Utrecht in 690 een rechthoekige burcht afge beeld, omgeven door een stenen' muur en voorzien van vier hoektorens; links hiervan heeft hij een buitenhof getekend, die omhei nel. is door een slap gebogen muur, waarschijnlijk van tenen vlecht werk; in deze buitenhof is de Thomaskapel afge beeld. De opgravingen van 19291958 op hel: Dom plein hebben een rechthoekige Romeinse leger plaats blootgelegd, die dóór de Franken hersteld en van vier hoektorens voorzien was. Onder de Heilige Kruiskapel, die op het: Domplein omstreeks 900 door' bisschop Balderik gebouwd, was, werden geen sporen van een oudere kapel gevonden, zodat de veronderstelling, dat de oude Thoniaskapel in de buitenhof gebouwd was, aan waarschijnlijkheid won. In de 19e eeuw waren tijdens graafwerk hij het Oud ker khof sporen va n een vlechtmuur gevon den, welke sporen men toen voor de schoeiing langs een rivier gehouden had; daar was dus vermoede lijk de grens van Ie buitenhof. Het Oudkerkhof heeft dan misschien zijn naam te danken aan hel: kerkhof, dat om de oude Thoniaskapel gelegen heeft. Het blijft dus mogelijk, dat 'de zcvcntiendc- eeuwse tekening van de stad Utrecht in 690 ge maakt is naar een oudere tekening, die een be trouwbaarder voorstelling geeft van het oude Utrecht, dan men lange tijd vermoed heeft. Reeds \A\Av\a ,Y\V, Vv\\ V,,\\\.\ F. \\lXX, m.V u ut //T?toVi i'Ajwi alk ai iRiBi/\'svfh>u.A.S'niA..Ai.ii ntnixfi, SIVK l.v«« 7.AVP/(.*V> MM O.StVI. IN l'HKUM fI IA t(.\VQ PYWO N0 wjKsima est r.rrnivAfMbvpttfM pvi.chmtvpini:r.rruho. j/Aflrr fxm (TtrflfjRiXA CANcwt&yi.,cnu.uiA isqtitmm\\i OP.il IS t «o'TVitnvïTtnt Vi).Rrr«n iFft7tu\ - r -y> vtv arinTiiorx. est i Ql V i>«ul visictAgr - x\:,nv.sT!-ii /jppf »t_ TEKETLOCrM QVOPLft P. M A KTtNt.HABLTM RN Pt.SI <£•1 IV VAlK U LA IISS/M I.IMPKRM. »lli~fr M OlVf S AC POTEJi'S. VTSf\]VAKn0SrrNf Cf:lSF.q\'ADKACWIA Hrf/ï'Al AUUJA ,VM Mlsirym-M urr >(AHRIANrV.>RAM.Ay£>»% UTRECHT omstreeks 1570

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 13