verbouwd. Slechts een enkele is ten voeten uit nog oorspronkelijk, waartoe Herengracht 71 behoorde. Verkregen inlichtingen luidden: van Bouwtoezicht: bouwvergunning met goedkeuring van de Schoon heidscommissie en van de Schoonheidscommissie (secretariaat Commissie voor de Oude Stad): staat niet in de' Voorlopige Lijst en Amsterdam is geen museum. Er zal een bouwaanvraag ingekomen zijn met de bedoeling de onderverdieping zo te wijzi gen, dat er een vrachtauto in kan. Wie zich" wel eens bezighield met de herstelling van oude bouwwerken, ervaart, dat zij te lijden hadden onder de wensen (en grillen) hunner op volgende eigenaren en wisselende bewoners. Er is nu weder een gaaf pakhuis minder in Amsterdam. Dit is een .verslag van eeon stukje Herengracht. Maar Amsterdam is zo groot. Wie komt in de wachtkamer van de Commissie voor de oude stad vindt daar minstens 10 personen. Amsterdam is een levende stad. In Amsterdam wordt de wet nageleefd, de één regelige Monumentenwet. Daar weet men elders nog niet zozeer van. Enige keren werd op een Secretarie daaraan voorzichtig gevoeld, ju aar het Besluit was bij de vele gele enveloppen, welke elke ochtend de brievenbus vullen, bij die van de nood- slachting en de volkstelling, de aandacht ontgaan. Wellicht helpt toezending in een envelop van an dere kleur. Indien een verbond als met de Com missie voor de Oude Stad tot stand zou kunnen komen (of wellicht is dat er reeds) met de Pro vinciale Schoonheidscommissicn zal reeds veel be reikt worden, alhoewel niet alle Gemeenten daar bij aangesloten zijn. A. Ar KOK. NOOT VAN DE EEDACTIE. Herengracht 40 is een der weinige complete Lodewijk XVI-huizen, waarop Amsterdam nog roemen kan. De balusters in het trappenhuis geven een fraai voorbeeld van deze stijl. Het is daarom te hopen, dat het plèn, hier een liftkoker te projecteren, niet tot uitvoering komt. Historisch is het huis interessant, omdat het in de Franse tijd het huis van de Gouverneur Le Brun was. 21 Herengracht No y i, pakhuis tijdens de verbouwing, Mei 1947 Herengracht 71, het ondergedeelte gaat verdwijnen, Mei 1947

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 7