,et was nog in 1941, toen uit de samenwerking van de uitgeverij Allert de Lange en de secretaris van den Bond Heemschut een nieuw pogen tot werkelijkheid rijpte. Oppervlakkig beschouwd deed het verschijnen van een boekje van nog geen honderd bladzijden niets vermoeden van de groei en het succes van de opzet, waarvan hier de eerste vrucht geboden werd. Het boekje heette „De Historische Schoonheid van Amsterdam" en was geschreven door A. A. Kok, Secretaris van de Bond Heemschut. Waarin lag de belangrijkheid van deze gebeurtenis!' Zij was in tweéerlei zin belangrijk. Vooreerst was het een nieuwe ontplooiing van de activiteit van de Bond Heemschut in het nastreven van zijn doel, zo juist omschreven met de woorden „Het waken voor de schoonheid van Nederland". De Bond betrad hier het terrein der popularisering en zoals de resultaten zouden leren, niet zonder succes. Doch een tweede aspect droeg bij tot de betekenis van deze nieuwe uitgave. Ons volk maakte een depressie door. Temidden van een alle publiciteit innemende propaganda voor een nivilering van ons volk en ons volksleven met een verafschuwd „germanendom" zocht het naar geesieljke steun en houvast, in een afweerhouding tegen deze volksvreemde propaganda zocht het veelal onbewust naar wat ons volk eigen was, naar voortbrengselen van eigen aard en eigen geest, zoals het verleden, die, in zich afgesloten en vol-maakt, geschapen had en die ons nog steeds omringden, want zoals de grote Huizinga schreef: „Een nationaal gevoel dat zich niet spiegelen kan in de roerloosheid van het verleden, mist den grondslag van zijn wezen. Het leven van een natie IS historie zoals het leven van den enkelen mensch historie is. Op ieder oogenblik, dat men het leeft, heeft het zijn vorm en zijn beteekems, zijn zin en zjn richting, uit dat deel wat voorbj is. Wie zich afgesneden denkt van de herinnering aan zjn herkomst, groei en lotgeval, staat redeloos voor het leven." Op de voortbrengselen, tekens en phenomenen van volksleven in het verleden gewezen te hebben, de liefje daarvoor gepropageerd te hebben in een tjd, waarin wj konden spreken van een crisis van ons volksleven, dit is mede de grote betekenis geweest van de uitgave van deze serie. Redactie en uitgever menen dat hun arbeid hiermede nog lang niet voltooid mag heten. De uitgave van de Heemschutserie wordt met kracht voortgezet. Het 50ste deel is zojuist verschenen. Naast de Heemschutserie echter is de HEEMSCHUTBIBLIOTHEEK geslicht als een reeks stan-- daardwerken, het gehele gebied van de heemschutgedachte omvattende waarin aan deskundige schrjvers alle middelen ter beschikking gesteld worden om hun onderwerpen uitvoerig en wetenschappeljk verantwoord te. behandelen, toegelicht door een rjk illustratie materiaal. De werken zullen naar deze eisen uitgevoerd worden op een royaal formaat en in grotere omvang. In de loop van het najaar zullen de volgende delen verschjnen Mr. S. f. Fockema Adreae, Dr. E. H. ter Kuyle en Dr. M. D. Ozinga DUIZEND JAARBOUWEN IN NEDERLAND Dr. E. M. van Zinderen Bakker DE WEST-NEDERLANDSCHE VEENPLASSEN f. H. Kruizinga, K. Jansen en A. A. Kok WA TERGRAAFSMEER X r

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 20