ALGEMENE MEDEDELINGEN VAN DE BOND HEEMSCHUT ADRES VOOR SECRETARIAAT EN ORGAAN HERENGRACHT 495, AMSTERDAM-C POSTGIRO 124326 - TEL 36988 BANKIER NED. MIDDENSTANDSBANK LEDEN ORGAAN COMMISSIE DE WEG IN HET LANDSCHAP, W I.L. COMMISSIE STAD EN DORP COMMISSIE HEEMSCHUT EN JEUGD O ERELID Mr Dr P. G. VAN TIENHOVEN BESTUUR Dr. J. A. Bierens de Haan,*) Voorzitter, Amsterdam Ton Koot,*) Secretaris, Amsterdam - Mr. H. ter Meulen*) Penningmeester, Amsterdam Mr S. P. Baron Bentinck, Abcoude - A. G. M. Boost, 's-Gravenhage - S. J. Bouma, Arnhem Mr A. Ie Cosquino de Bussy, Amsterdam - H. Cleijndert Azn, 's-Gravenhage Jhr Mr P. J. H. M. van der Does de Willebois, Amsterdam - Ir J. F. van Hoytema, Scheveningen Dr Ir W. C. Klein, 's-Gravenhage - A. A. Kok,*) Amsterdam - J. R. Koning,*) Amsterdam Mr F. J. van Lanschot, 's-Hertogenbosch - N. Ottema, Leeuwarden - Ir G. A. Overdijkink, Bilthoven Prof. Dr M. D. Ozinga,*) Voorburg - C. \V. Royaards, Schoorl - Jhr Mr F. L. J. van Rijckevorssel, Maastricht W. H. Schukking, 's-Gravenhage - J. L. Tadema, Haarlem - J. J. Talsma, Oosterbeek Mr Dr P. G. van Tienhoven, Amsterdam - J. Trouw, Abcoude - J. W. Verdenius, Hattem W. Voorbeytel Cannenburg, Amsterdam - Ir. L. T. van der Wal, 's-Gravenhage H. B E. Warnaars, Overveen - Mr J. Westerman Holstijn, Amsterdam - M. Wiegersma, Drachten Leden van het Dagelijks Bestuur. Art. 1 der Statuten luidtde Bond „Heemschut" stelt zich ten doel het waken voor de Schoonheid van Nederland. De leden van den Bond Heemschut zijn verenigingen, die ieder een deel der Heemschutgedachte nastreven. Personen kunnen buitengewoon lid zijn Contributie minstens f 7.50 per jaar. Gemeentebesturen en andere lichamen kunnen donateur zijn. Alle leden, buitengewone leden en donateurs ontvangen het orgaan. Mededelingen van de leden omtrent zaken, Heemschut betreffende, zijn steeds welkom bij de redactie, Voorzitter: Ir L. T van der Wal, van Hogenhoucklaan 62, 's-Gravenhage. Secretaris A. G. M. Boost, Parkstiaat 18-20, 's-Giavenhage. Voorzitter: Ir J. F. Hoytema, Mechelsestraat II, Scheveningen Secretaris: Ir F. H. Wainaars, Mesdagstiaat 24, 's-Gravenhage In oprichting

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 19