32 UIT DE PERS In De Groene Amsterdammer troffen wij een ont boezeming, welke gericht was tegen de slecht vervaar digde en toch peperdure meubelen, die thans -het publiek worden voortgezet. Het wijst op de velen, die geen keus hebben en met blikken vol verlangen voor de meubelwinkels staan te kijken en schrijft: „En het slechte hout van de meubels, de miserable afwerking, de volstrekte1 liefdeloosheid, waarmee ze in elkaar zijn geklopt, de gruwelijke spijkergaten en de straaltjes slecht verwerkte lak, de potsierlijke plankjes, die onder een kast als rustieke poot moeten dienen, heel de rommelige poenigheid van de namaak- luxe, dit alles kan de glans van verlangen niet doven. De meubels staan er hol en naar als in elkaar ge- flansde armetierige doodkisten, er komt geen vakman meer aan te pas, geen verbeelding, geen fleur, geen schijn van eerbied voor hun plaats in huizen, zij zijn' schreeuwend duur. Er is geen gedachte aan gewijd, behalve om te zorgen, dat zij er op de een of andere manier niet te eenvoudig uitzien, het zijn misselijke met slechte stof beklede misbaksels: het antwoord van fabrieken op een hang naar intimiteit in een huis. Het zijn misleidende dingen, die die intimiteit op dringen in een prutserig namaak-oud met namaak hout, met namaak allure, met namaak deftigheid en zij ontwijden een huis en een gezin". De Maasbode meldt, dat de parken in de binnen stad van Nijmegen zijn hersteld. Op het Valkhof hebben de Barbarossa-ruïne en de Karolinse kapel wel wat geleden van de oorlog, maar het is toch ver-!, wonderlijk dat deze resten, die in het centrum van de Duitse vesting lagen, het er-zo goed hebben afge bracht, dat zij gemakkelijk zijn te herstellen, aldus het blad. Verschillende Nederlandse bladen maken melding van de oprichting van de Vereniging „Vrienden van het Zuiderzee-museum", welke op 31 Mei 1947 tot stand kwam. De vereniging is gevestigd te Enkhuizen, alwaar het adres van de secretaris luidt: N. S. Groot, „Streeklust", Enkhuizen. De vereniging stelt zich ten doel het verlenen van steun aan het Zuiderzee-museum door: a. opsporing van voor het museum dienstige objecten; b. uitbreiding van de verzameling; 'c. het-wekken van belangstelling voor deze verza meling; d. het geven van inlichtingen en adviezen in het belang van het museum; e. de bevordering en verspreiding van de kennis van geschiedenis, folklore en bedrijfsleven in en om het voormalige Zuiderzeegebied. Verschillende Amsterdamse dagbladen maken mel ding van een binnenkort bij 'de gemeenteraad in te dienen voorstel van Burgemeester en Wethouders om het nieuwe Amsterdamse raadhuis te doen bouwen op de hoek van de Amstel en het Waterlooplein bij de Blauwbrug. Het Parool bericht: „Het plan- Frederiksplein zou daarmee van de baan zijn, doch tevens zullen plannen worden uitgewerkt om op het terrein van het voormalige Paleis, van Vloksvlijt een groot operagebouw te laten bouwen". Het deelt verder mede, dat de destijds bekroonde architecten in eerste instantie worden uitgenodigd thans ook gezamenlijk ontwerpen in te dienen Voor het nieuwe plan. Het blad schrijft: „Voor zover de hier staande huizen niet tijdens de hongerwinter reeds zijn gesloopt, zullen zij nu geheel verdwijnen, ter wij b de voormalige Hout gracht tegen het einde van de negentiende eeuw gedempt"en nu Waterlooplein geheten opnieuw zal worden gegraven, zodat tussen de Amstel, de Zwanenburgwal en de Houtgracht een eiland ontstaat, waar nu als enig groot gebouw het distributiegebouw staat, innemen". Het Algemeen Handelsblad vermeldt in een adver tentie (5-7-'47), dat de Steenfabriek „Vecht en Rijn", gelegen aan de Vecht tussen Maarssen en Breukelen, te huur en eventueel te koop wordt aangeboden. De aanbeveling luidt: „alles zeer geschikt voor groot industrie". AAN ONZE LEZERS. De vreugde over het opnieuw verschijnen van ons orgaan in Mei van dit jaar, werd getemperd door het kleed, waarin het blad ges loken was. Dit laat ste kon niemand onzer bekoren. Daarom zijn ter stond maatregelen genomen, om dit te verbeteren, hetgeen, naar wij vertrouwen, reeds in dit num mer zichtbaar is. Intussen mochten wij, zeker dank zij het ver schijnen van ons blad, weer verschillende nieuwe leden boeken. Deze nieuwe leden en de vele ge trouwe leden wekken wij met kracht op, om zich daadwerkelijk^ Heemschutter te tonen door overal waar een aantastig van de schoonheid van ons land wordt geconstateerd zich van de feiten op de hoogte te stellen en deze aan ons secretariaat te rapporteren. Deze gegevens zullen gaarne worden opgenomen in ons orgaan, zo mogelijk voorzien van overtuigende'foto's, ofwel zij worden doorge geven aan de bevoegde autoriteiten teneinde te be werkstelligen, dat de wandaden ongedaan worden gemaakt dan wel stop gezet. Uw aller medewer king is bij een goede vervulling van onze Hccm- schuttaak onmisbaar. NIEUWE LEDEN. Als buitengewoon lid van onze bond traden toe: Jhr. LI. M. van Loon te Laren N.H. Mevr. P. J. ter Meulen-Blomhcrt te 's-Gravenhage. Mevr. W. M. Looyen te Haarlem. Mr. L. L. B. Haspels te Lochcm. Dr. W. J. A. Visser te 's-Gravenhage. Mej. C. E. A. Middelvcld Vierscn ie Utrecht. E. van der Elskcn te Amsterdam-O. D. F. Lunsingh Scheurleer te 's-Gravenhage. N. G. Addens te Beliingwolde. Ir. H. de Lussanet de la Sablonière te Middelburg. Als gewoon lid trad toe: Zaanse V.V.V. te Wor- merveer. Als donateur trad toe: Provinciale Planologische Dienst in Friesland, te Leeuwarden.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 18