heemschut en óe jeuqö Tijdens de zesde Monumentendag, in 1931 te Groningen gehouden, werd op instignatie van Dr. G. Brouwer," bestuurslid van de Bond Heemschut, een commissie opgericht, die de naam van „Commissie tot bevordering van de Heemschut-gedachte onder de Jeugd" droeg. De bedoeling van deze commissie lag in haar naam opgeslotenzij moest contact zoeken met de jeugd, maar ook met ouders, onderwijzers en leiders van jeugdverenigingen, om door deze laatsten te trachten het Heemschut-Bevoel bij de jeugd op te wekken, en de jeugd in het streven van onze Bond te interesseren. Om verschillende redenen werd deze commissie toen geen commissie van „Heemschut", maar bleef onafhankelijk van onze Bond. Enkele jaren later veranderde zij haar naam in die van „Commissie voor Heemkunde", wat te betreuren viel, daar daar door haar eigenlijk doel verdoezeld werd, en de nadruk te veel gelegd werd op wat tot nog toe slechts ■middel, en geen doel geweest was. Want zoals ik vroeger (in een artikel „Heemkunde* en Heemschut", in ons blad van Januari 1942) al eens uiteengezet heb, moeten heemkennis en heemkunde, als de min ol meer wetenschappelijke „kennis" en „kunde" van het eigen heem, wel grondslag en uitgangspunt zijn van .de heemschut, maar heemschut zelf gaat verder, en beperkt zich niet tot een kennis alleen, maar stelt voorop de wens dit alles in zijn eigen schoonheid te bewaren. Door zich te veel op de heemkunde te richten, verloor de commissie, die overigens veel verdienstelijk werk deed, vooral op het gebied van het organiseren van tentoonstellingen en het houden van voordrachten op ouderavonden, e.d., haar oor spronkelijk doel wat uit het oog. Na afloop van de oorlog, waarin de commissie tijdens de bezettingsjaren uiteraard zeer in haar werk zaamheden belemmerd werd, kwam bij haar leden de wens naar voren, zich te scharen achter de vaan "van onze Bond. Besprekingen werden gehouden, waarin onderzijds de wens naar voren gebracht werd, dat de commissiè weer, als oorspronkelijk, de heemschut voorop zou stellen en de heemkunde slechts als een middel om de belangstelling van de jeugd voor het behoud der vaderlandse schoonheid te wekken en te versterken, zou beschouwen. De commissie heeft zich hiermee accoord verklaard, en in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 Mei j.1. werd nu beslo ten, de commissie, onder de wat kortere en meer practische naam van „Commissie Heemschut en de Jeugd", als derde Heemschut-commissie te erkennen. Over de samenstelling van de commissie hopen wij spoedig, wanneer enkele daartoe aangezochte personen zich bereid hebben verklaard er in zitting te nemen en als Voorzitter en Secretaris op te treden, nader te kunnen berichten. De commissie beoogt te zijn een nationale commissie, die als zodanig niet zelf plaatse lijke, regionale of provinciale arbeid wil verrichten, maar een algemene richtinggevende, stimulerende en coördinerende taak heeft. Zo wil zij o.m. bevorderen, dat het onderwijs in ons land, in zijn verschillende geledingen, van de heemschut-gedachte en het heem schut-beginsel zal worden doordrenkt, en er naar streven dat ook buiten het eigenlijke schoolverband, dus bij de jeugdbeweging, enz., de heemschutgedachte in practische vorm tot verwezenlijking zal worden gebracht. Het is op dit ogenblik nog niet mogelijk, details hierover te geven, maar wij behoeven er niet aan te twijfelen, dat de werkzaamheid van de nieuwe commissie zich spoedig in den lande zal doen bemer ken, en men in haar jaarverslagen zal kunnen zien, dat zij het doel dat zij zich stelde met succes heeft kunnen bevorderen. J. A. Bierens de Haan, Voorzitter Bond Heemschut. MEDEDELINGEN. In het nummer van Mei 1947 zijn enkele storende fouten geslopen, welke wij hterhij gaarne, rectificeren. Op hlz. 5 in het artikel „Uit Heemschut's Ledenkring" werd vermeld, dat Het-Limburgs Landschap 80 led telt. Dit moet zijn ruim 800 achthonderd In de bijdrage over de ruilverkaveling op Terschelling staat „meende men, dat 't erg onnuttig was hier en daar de weg een ander verhop te geven". Men zal begrepen hebben dat her nuttig was bedoeld. Voor hen uit Uw kennissenkring, die sympathie hebben voor het doel en streven van onze Bond en die thans als lid toetreden zijn nog enkele exemplaren van het eerste nummer van deze jaargang beschikbaar. 27 EEN NIEUWE HEEMSCHUT-COMMISSIE

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 13