Voorlopige Monumentenraad 2 6 Ten gebruike van onze leden en allen, die betrokken zijn bij de bescherming van de Nederlandse monu menten, laten wij hierbij een overzicht volgen van dé samenstelling van de Voorlopige Monumentenraad, zijn afdelingen en de door de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg ingestelde commissies van advies. VOORLOPIGE MONUMENTENRAAD. Algemeen Voorzitter: Mr. J. W. Er ederiks. Algemeen Secretaris: Dr. W. J. A. Visser. Secretariaat:Smidswater 7, 's-Gravenhage. De Voorl. Monumentenraad bestaat uit 5 afdelingen: AFDELING I. RIJKSCOMMISSIE VOOR HET OUDHEID KUNDIG BODEMONDERZOEK. Voorzitter: Dr. H. E. van Gelder. Secretaris: P. Glazema. AFEDELING II. RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTEN ZORG. Voorzitter: Ir. G. C. Bremer. Secretaris: Dr. W. J. A. Visser. AFDELING III. RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MUSEA. Voorzitter: Mr. J. van Kuyk. Secretaris: D. F. Lunsingh Scheurleer Secretariaat: Prinsessegracht 23, Den Haag. AFDELING IV RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTEN BESCHRIJVING. Voorzitter: Mr. J. IV. Fr ederiks. Secretaris: Dr. W. J. A. Visser. AFDELING V. RIJKSCOMMSSIE VOOR BESCHERMING VAN MONUMENTEN TEGEN OORLOGSGEVAAR. Voorzitter: Mr. J. W. Frederiks. Secretaris: Dr. W. J. A. Visser. Behalve Afd. III zijn alle secretariaten geves tigd: Smidswater 7, 's-Gravenhage. De Rijkscommissie voor Monumentenzorg heeft uit haar leden Commissies van Advies ingesteld: 1. Commissie voor Advies inzake de restauratie van het Prinsenhof te Delft. 2. Vier Commissies van Advies inzake de restauraties van gebouwen: a. Voor de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht; b. Voor de provincies Friesland, Groningen, Drente, Overijsel en Gelderland; c. Voor de gebieden Oost-Brabant en Limburg; d. Voor de gebieden West-Brabant en Zeeland. 3. Commissie van Advies voor het behoud van het Stads- en Dorpsbeeld. - 4. Commissie van Advies voor het behoud van oude vestingen. 5. Commissie van Advies inzake de restauratie der Nederlandse kastelen. 6. Commissie van Advies inzake wandtapijten, wand-, gewelf- en glasschilderingen.- 7. Commissie van Advies inzake sculpturen, klokken en orgels. 8. Commissie van Advies inzake bouwmaterialen en constructies. 9. Commissie van Advies voor het behoud van graf zerken, standbeelden en gedenknaalden. RIJKSDIENST VOOR DE MONUMENTENZORG. De Rijksdienst omvat het Rijksbureau voor de Monumentenzorg, de afdelingen Beschrijving, Bescher ming tegen Oorlogsgevaren en Algemene Zaken. HET RIJKSBUREAU VOOR DE MONUMENTEN ZORG heeft tot taak de zorg voor de instandhouding en het behoud van de onroerende monu menten van geschiedenis en kunst, en .het beoordeelt de aan het bureau voorgelegde restauratieplannen en houdt toezicht op de uitvoering van de restauratiewerken. DE AFDELING BESCHRIJVING heeft tot taak het controleren en herzien van de Voorlopige Lijsten van Monumenten van geschiedenis en kunst en het samenstellen of doen samen stellen van een geïllustreerde beschrijving van de monumenten van geschiedenis en kunst in Nederland en eventueel van andere weten schappelijke publicaties. DE AFDELING BESCHERMING TEGEN OOR LOGSGEVAREN heeft tot taak het voorbereiden en treffen van maatregelen ter bescherming van kunstschatten tegen oorlogsgevaren. DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN is belast met de administratie, het ontwerpen van de Voor lopige Monumentenraad en van zijn afdelin gen II, IV en V uitgaande brieven, het gelde lijk beheer voor de Voorlopige Monumenten raad en de Rijksdienst, het vervaardigen van fotografische opnamen, de zorg voor de bibliotheek en de verzamelingen, de perso-- neelsaangelegenheden en de huishoudelijke dienst. HOOFD VAN DE RIJKSDIENST VOOR DE MO NUMENTENZORG: Dr. W. J. A. Visser. DIRECTEUR VAN HET RIJKSBUREAU VOOR DE MONUMENTENZORG: Jhr. Dr. E. O. M. van Nispen tot Sevenaer. HOOFD. VAN DE AFDELING BESCHRIJVING: Prof. Dr. M. D. Ozinga. HOOFD VAN DE AFDELING BESCHERMING TEGEN OORLOGSGEVAREN: Jhr. Dr. E. O. M. van Nispen tot Sevenaer. HOOFD VAN DE AFDELING ALGEMENE ZAKEN: Dr. W. J. A. Visser. Al deze diensten: Smidswater 7, 's-Gravenhage, Tel.: (IC 2700), 115646, 115647 en 180591.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1947 | | pagina 12