24e Jaargang No. I Mei 1947 INHOUD O Orgaan van den Bond Heemschut verschijnt tweemaandelijks onder redactie van: Ton Koot. Commissie van redactie: A. G. M. Boost. Ir J. P. Fokker. Dr M. D. Ozinga. C. W. Royaards. Red.-adres: Heerengracht 405. Amsterdam-C. O Uitgave C. V. Allert de Lange. Damrak 02. Amsterdam-C. Ter Inleiding Dr J. A. Bierens de Haan Op Heemwacht Ton Koot Amsterdamsche woonhuizen A. A. Kok Uit Heemschut'» ledenkring Dr J. A. Bierens de I laan Stad en Dorp De weg in het landschap Ruilverkaveling op Terschelling C. W. Royaards Jeugd en Heemschut Tentoonstellingen Aan onze lezers Recensies Uit de Pers Zie artikel Ruilverkaveling op Terschelling.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2022 | 1947 | | pagina 1