117 UIT HEEMSCHU T'S LEDENKRING XLV. OUD-LEIDEN. 500 leden telt, had een werkzaam jaar achter zich, organiseerde excursies, lezingen en rondwandelingen, trad op voor het terugbrengen en restaureeren van gevel- en ge- denksteenen, grafborden en geveltjes, en ijverde te samen met Heemschut met succes voor het behoud van de Molensteegbrug in haar ouden, onverlaagden vorm. Op haar aandringen werden ontsierende reclames op last van het Gemeentebestuur verwijderd. Ook de omgeving van Leiden had wederom de aandacht van het bestuur: zoo werd er betoogd voor het behoud van het St. Jeroenspoortje te Noordwijk, waar mee ook Heemschut zich inliet, en werd aan het Gemeentebestuur van Leiden verzocht het bekende monumentale tolhek van 1701 onder Oegstgeest, eigendom van de Gemeente Leiden, een der fraaiste van ons land, ter plaatse te laten staan wanneer de tol, werd opgeheven, daar dit ter verlevendiging van het open landschap en als monument van het grootste belang geacht mag worden. Van het. Mengelwerk, dat als gewoonlijk een groot deel van het jaarboekje in neemt, willen wij als voor onze lezers belangrijk slechts vermelden een artikel van H. J. JESSE SR. over de 18e eeuwsche marmeren Communiebanken in de (moderne) R. K. kerken te Oegstgeest en Warmond, een artikel van Dr H. J. HONDERS over de kort voor de oorlogsdagen voltooide restauratie van de dorpskerk te Wassenaar, en een van F. A. LE PoOLE over de geschiedenis en restauratie van het thans 450 jaar oude Sint Annahofje aan de Hooigracht, terwijl F.'G. ROSIER vertelt hoe het Leidsch Stadhuis bij den herbouw na den brand van 1929 zijn carillon in 1941 weer terugkreeg door de bemoeiingen van een uitgebreid comité van Leidsche ingezetenen en het Leidsch Studentencorps. De Secretaris van „Oud- Leiden", de Heer A. BlCKER CAARTEN, geeft aan het slot zijn (thans 10e) over zicht over de veranderingen in het stadsbeeld in het afgeloopen jaar, een bijzonder nuttig werk, dat verwanten vereenigingen ter navolging worde aanbevolen. Ons Zuidhbllandsch lid, de Vereeniging „Oud-Leiden", komt telken jare met een verdienstelijk jaarboek voorden dag. Wij ont vingen ditmaal het 34e deel van dit „Jaarboekje voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Lei den en Rijnland, tevens orgaan van de Vereeni ging Oud-Leiden", waarin opgenomen is het jaarverslag van die vereeniging. „Oud- Leiden", dat thans ruim Paneel van de Communiebank in de R. K. Kerk te Oegstgeest.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 7