116 Moge dit artikel ertoe bijdragen meer belangstelling voor deze monumenten uit ons verleden op te wekken en een aansporing zijn om te redden wat thans nog mogelijk is. Heemstede, November 1942. Ir C. GELDERMAN. NIEUWE LEDEN Vooral in dezen tijd is het noodig dat de Bond Heemschut nieuwe leden verkrijgt. Het dient gezegd dat de oude 'leden getrouw zijn gebleven, want slechts weinige zijn ons ontvallen. Er moet echter noodig een flink getal belangstellenden in het werk van den Bond Heemschut tot het lidmaatschap gebracht worden. Het Bestuur laat zich niet onbetuigd. In dit nummer vindt men den oogst der laatste weken. Maar thans doet het Bestuur een beroep op de leden. Laat degenen uit Uw om geving die daarvoor in aanmerking komen eenige nummers van het Maandblad zien en beveel de gedrukte briefkaart op den omslag in hun aandacht aan. Wie daarvoor nummers noodig heeft kan deze van het secretariaat verkrijgen. Dus, dringend verzoek aan de ledenwerft nieuwe leden Het toegangshek van het voormalige huis „Hunthum"het laatste stadiumeen gedeelte van het hek is reeds verdwenen; spoedig zullen alleen de pijlers overblijven. Teekening van den schrijver, foto's van L. van Bennekom.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 6