Us 13! ,1 >w 115 V mW Rococo stijl leidt tot een der buitenverblijven van onze XVIIIe eeuwsche koop lieden. In vele gevallen kan men door de spijlen en de krullen van het smeed werk in de verte het huis reeds ontwaren en teekent het hek zich als een bevallig silhouet tegen den achtergrond af. Helaas verkeeren vele van deze oude hekken in slechten toestand. Door onvoldoende onderhoud is het ijzerwerk tengevolge van weersinvloeden zwaar aangetast en roest geleidelijk weg. Langs de oevers van de Vecht, waar nog vele oude buitens aanwezig zijn, kan men hekken aan treffen in alle stadia van geleidelijken ondergang. Verscheidene zijn reeds onher kenbaar verminkt, vele andere zullen denzelfden weg opgaan, indien niet tijdig ingegrepen wordt. Gelukkig zijn er enkele uitzonderingen, zooals het prachtige hek voor Vreedenhoff, hetwelk in uitstekenden staat verkeert, dank zij de zorg van den eigenaar. In enkele gevallen is het toegangshek dat niet meer te herstellen was, door een nieuw hek een copie van het oude vervangen, zooals bij het Kasteel „de Voorst" bij Zutphen. Hoezeer een dergelijke daad van piëteit waar deering verdient, het ware te wenschen dat door een regelmatig onderhoud de origineele werkstukken bewaard bleven. -i r t rs r-i p» rr tli m s h i Het toegangshek van „Vegtoever', vele onderdeden zijn reeds weggeroest; het hek is als verloren te beschouwen indien niet spoedig tot herstelling wordt overgegaan.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 5