HEEMSCHUT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHU T'S AANDACHT HAD Ondanks de steeds moeilijker wordende omstandigheden tracht het Bestuur het goede werk van den Bond Heemschut voort te zetten. Op de agenda van de laatste bestuursvergadering waren weer drie molens. Te Leende stond een standaardmolen, ongebruikt en verwaarloosd. Deze waaide bij een storm in 1941 om. Er worden nu pogingen aangewend dien molen weder op te bouwen. Op dezelfde plek gaat niet, want dan is er geen werk voor dien molen. De omgeving, vroegerjaren akkerland met graan, is geleidelijk tot bosch geworden. De molen moet daarom ergens anders neergezet worden, waar iets te malen is, bij voorkeur binnen dezelfde Gemeente. In dezen zin werd een kleine bijdrage toegezegd. Te Wemeldinge, Z, is een molen' die goed hersteld wordt. Te Culemborg is een belangrijke molen die eveneens weder aan 't draaien komt. Voor beide molens werd de gebruikelijke tegemoetkoming verstrekt. De industrie in het landschap is een vraagstuk dat reeds lang de aandacht heeft en dat in de algemeene vergadering weder naar voren kwam. Fabrieken ontsieren veelal de stad en ook het landschap en toch zijn ze noodig. Om dit onderwerp in studie te nemen zullen enkele belangstellenden worden aangezocht. Wellicht zal hun rapport een basis kunnen vormen voor een deel in de Heemschutserie over de fabriek in het landschap. De Gemeente Hattem heeft een uitbreidingsplan dat de mogelijkheid opent dat bebouwing met woningen komen kan en reeds bezig is te komen op plekken waar dit niet gewenscht is. Dit is het gewone euvel bij uitbreidingsplannen die te groot zijn. Dan bouwt men eerst op de plaatsen waar gebouwd kan worden zonder wegen aan te leggen, langs de bestaande buitenwegen, wat tegenwoordig lintbebouwing heet. Wanneer flink langs de wegen is gebouwd, is aan de behoefte aan woningen voldaan. Dan komt er niets van den aanleg van ontworpen nieuwe wegen en heeft het uitbreidingsplan alleen dienst gedaan tot bevordering van de lintbebouwing. Te Hattem is ook bezwaar tegen de voor industrieele doeleinden aangewezen terreinen die in een schoone omgeving liggen. Een en ander gaf aanleiding tot een bezoek ter plaatse van autoriteiten en eenige bestuursleden. Gevolg was een uitvoerig adres, door het Bestuur gericht tot de Departementen van Binnenlandsche Zaken en van O. W. K. De persberichten dat bij de metaalinzameling thans ook de klokken zullen behooren, hebben ontroering gewekt, vooral onder de oudheidkundigen. Volgens mededeeling van de Inspectie Monumentenbescherming zal 25% van het klokkengewicht gespaard blijven, waarbij getracht wordt de uit kunsthistorisch oogpunt belangrijkste klokken te behouden. Van de klokken die weg gaan en belangrijk genoeg zijn, zullen teekeningen en afdrukken gemaakt worden van de randschriften en versieringen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 3