AMSTERDAM BRIEFKAART BOND HEEMSCHUT ALGEMEENE MEDEDEELINGEN VAN DEN BOND HEEMSCHUT ADRES voor secretariaat en maandblad is Heerengracht 495, Amsterdam C. Tel. 36988 Postgiro 124326 BESTUUR DOEL Art. 1 der Statuten luidt: De Bond genaamd „Heemschut" stelt zich ten doel het waken voor de schoonheid van Nederland. COMMISSIE DE WEG IN HÉT LANDSCHAP, W. I. L. Secretaris H. CLEYNDERT Azn, van Zaeckstraat 39, 's-Gravenhage COMMISSIE HET DORP Secretaris Mr P. MlJKSENAAR, Watteaustraat 48, Amsterdam-Z. AAN HET SECRETARIAAT VAN DEN HEERENGRACHT 495 Dr J. A. BlERENS DE Haan,*) Voorzitter Amsterdam A. A. KOK,*) Secretaris Amsterdam J. R, Koning, Penningmeester Amsterdam Mr P G VAN TlENHOVEN*) Amsterdam H. CLEYNDERT Azn 's Gravenhage W. VOORBEYTEL CANNENBURG Amsterdam Dr M. D. OZINGA Voorburg EDO BERGSMA 's Gravenhage Mr Dr E BEUMER Utrecht Ir WOUTER COOL 's Gravenhage Mr A. LE COSQUINO DE BuSSY Amsterdam Jhr Mr J. VAN DER DOES DE WlLLEBOIS Amsterdam A. A G. van Erven Dorens Arnhem Ir Jan Gratama Amsterdam Dr Ir W. C Klein 's-Gravenhage Prof. Dr L. KNAPPERT Oegstgeest Mr F. J. VAN LANSCHOT 's Hertogenbosch N. OTTEMA Leeuwarden Jhr Mr F. L. J. VAN RlJCKEVORSEL 's Hertogenbosch W. H. SCHUKKING 's Gravenhage J. L. TADEMA Haarlem J. J. TALSMA t Oosterbeek J. W. VCRDENIUS Hattem H B. E. WARNAARS Overveen Mr W. C WENDELAAR 's-Gravenhage Mr J. Westerman Holstijn Amsterdam M. WlEGERSMA Drachten Dezeven eerstgenoemden vormen het Dagelijksch Bestuur

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 16