124 HEEMSCHUT BOEK EN TIJDSCHRIFT Mej. Dr G. H. KURTZ. Beknopte geschiedenis van Haarlem. Uitgegeven door de vereeniging Haerlem. Dit boekje geeft een goed leesbaar verhaal van Haarlem's historie. Hier en daar lijdt het aan telegramstijl omdat de schrijfster in haar beknopt bestek te veel bij zonderheden wil vermelden, maar de keuze van de stof is gelukkig. Voortdurend wordt op feiten de aandacht gevestigd, waaraan herinneringen worden bewaard in bestaande instellingen, huizen of straatnamen. Zoo krijgt de belangstellende leek antwoord op allerlei vragen, die bij een rondwandeling door de stad in hem op komen. Ook de groei van de stad wordt goed uiteengezet, maar hierbij mist men een plattegrond. In zeker opzicht vormt dit boekje een pendant van het werkje van Mevrouw J. M. STERCK—PROOT in de Heemschutserie. Mej. KlIRTZ vertelt historie en vermeldt daarbij welke gebouwen herinneringen aan bepaalde feiten bewaren; Mevrouw STERCK laat ons de bouwwerken zien en vermeldt iets van de geschie denis. Vanzelfsprekend is in het Heemschutboekje de schoonheid nummer één en in het andere de geschiedenis. Maar Mej. KlIRTZ toont ook meermalen dat de schoonheid van de Spaarnestad haar ter harte gaat en de illustraties, reproducties van oude stadsgezichten, spreken in dit opzicht duidelijke taal, zoodat wij deze uitgave van de Vereeniging Haerlem vele lezers toewenschen. J. H. INHOUD VAN DEN NEG ENTI ENDEN JAARGANG Bladz. De Algemeene Vergadering29, 77, 89 31ste Jaarverslag van den Bond Heemschut 93 Verslag der Commissie „De weg in het Land schap" 103 Verslag der Commissie „Het Dorp"109 Wat Heemschut's aandacht had 17,41,53, 101, 113 Uit Heemschut's Ledenkring 26, 62, 65, 73, 83, 117 De Heemschutserie 13, 15, 16, 28, 40, 52, 64 76, 88, 100, 112, 123 Boek en tijdschrift 13, 14, 39, 59, 75, 86, 111, 124 Nieuwe leden14, 51, 75, 99, 122 Sloopverbod18 Het Middelburgsche Stadhuis 24 Natuurmonument „De Lindevallei" 44 Tusschen weg en woning 46 Het kruien van windmolens66, 85, 97 Verordening stadsschoon Winterswijk Verordening stadsschoon Middelburg. Verordening tegen ontsieringen in Zeeland Onteigening in het belang van monumenten Autobelten en opslagplaatsen Verbod tot afbraak van molens Van eendenkooien tot natuurmonument. BELONJE, Dr Mr J., Een onbekende klok te Egmond aan Zee 60 69 80 84 98 102 120 121 Bladz. BENTHEM, R. J., Het landelijk schoon van Brabant's hoofdstad54 Bierens de Haan, Dr J. A„ Heemkunde en Heemschut1 Landschapsschoon om den Zuid-West polder10 Openingswoord ter Algemeene Ver gadering 90 De Doornenburg-voltooid110 BROER, Ds A. L., Het erf der vaderen. 72 CLEYNDERT, H. AZN, Landschapontsierende objecten57 COOL, Ir W., Galg-brug78 GEENEN, ïr C. G., Hebt U eikenwallen? GELDERMAN, Ir C., IJzeren toegangshekken KLEIN, Dr Ir W. C., Ontsiering door kassen De verordening tegen ontsieringen te Epe KOK, A. A., Oud-Geldersche bouwkunst De keitjesstoepen te Elburg KONING, J. R., Watergraafs- of Diemermeer De Monumentendag en de Zuiderzee DE ROOY, C., Op den goeden weg VISSER, C., Het mannetje op de kerk te Heelsum 122 114 42 119 3 27 30 99 37 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 14