123 DE HEEMSCHUTSERIE, DEEL 15 M. BARENDRECHT—<HOEN, Boomen in het Nederlandsche landschap. Hoeveel de boomen in ons land beteekenen, merken we pas wan neer we in een gloednieuwen polder langs de wegen fietsen of in een stadsdeel waar het zand in onze oogen stuift naar een huisnummer zoeken. Daar ligt dan het werk van den mensch in baksteen en de na tuur had er part noch deel aan. Boomen volmaken het land schap, dat merken we als in het voorjaar de iepen langs de gracht gaan bloeien, als in het Zuiden de hooge populieren in bloei en in blad komen of wan neer langs de slooten in het weiland de elzen stuiven. Zon der deze boomen zou ons land vlak, saai en zonder schaduw, dus ook zonder accenten zijn en het is dus de moeite waard iets over hun leven, hun ge-7 schiedenis en hun aanspraken op den grond te lezen. Met onze boomen komen we iederen dag in aanraking en vele krijgen in ons leven zelfs een historische beteekenis. Zij hebben in het landschap ieder een eigen plaats en zijn daar meestal niet per "ongeluk terecht gekomen, noch werden zij daar geheel willekeurig geplant. Tusschen boomen, grond en landschap bestaat een verband dat soms innig, soms los genoemd kan worden. Daarom wordt in dit boekje iets verteld over het ont staan, den groei en de ontwikkeling van het bosch in ons land, maar ook iets over het voorkomen van den eenzamen boom in het landschap, de rij peppels in Brabant en Limburg, de dennen op de hei, de berken in de duinen. Worsteling met den zeewind. Den leden wordt verzocht de contributie voor het jaar 1943 te willen storten op de Postgirorekening van den Bond Heemschut No. 124326

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 13