105 natuurlijk, landschappelijk aanzien van de wegen overwegend belang van de vast stelling van het juiste dwarsprofiel, waarin voldoende ruimte is gereserveerd voor grasaanleg of voor beplanting, dan wel voor het behoud van de natuurlijke, reeds aanwezige vegetatie. Noodzakelijk is het daarvoor te achten, dat door de met den wegenaanleg belaste autoriteiten niet alleen t. o. van de later uit te voeren beplanting doch reeds van te vorent. o. van het vast te stellen dwarsprofiel, overleg zal worden gepleegd met een landschaps- tevens beplantings-deskundige, hetgeen onze Commissie, zooals bekend, reeds bij herhaling bij verschillende der bovenbedoelde autoriteiten bepleit heeft. Vooral ook in het polderland zijn breede grasbermen, hetzij met of zonder beplanting, altijd mooi; de eenheid van weg en land en het water der bermslooten is dan het volledigst; een te smalle berm is steeds armoedig (de Haarlemmermeer b.v. is daarvan een duidelijk voorbeeld), en tevens voor de beplanting nadeelig. Gelukkig mogen wij constateeren, dat in den Wieringermeerpolder de dwarsprofielen in dat opzicht zeer bevredigend zijnhopen wij, dat dit ook in de andere drie Zuiderzee-polders het geval zal zijn. Omgeving der wegen. Niet alleen de wegen zelf, de land-, spoor-en waterwegen, doch, zooals hierboven ook reeds aangegeven, ook de directe omgeving verdienen en eischen de aandacht van onze Commissie. Het was met het oog daarop, dat wij ons gewend hebben tot de betrokken autoriteiten om wijziging te bepleiten van het aanhangige uitbreidingsplan vaneen der Noordelijke Veluwsche gemeenten. Daardoor zouden n.1. de open langs den hoofdweg gelegen doch verder door boschranden en boomsingels aldaar omsloten, juist door hunne ruimtewerking zoo prachtige stukken cultuurland, en eveneens het fraaie langs den spoorweg aldaar gelegen meer natuurlijke landschap grootendeels aan bebouwing worden prijs gegeven. Wij hebben hoop te mogen verwachten, dat onze pogingen tot behoud zullen blijken niet geheel vruchteloos te zijn geweest. Eveneens aandacht verdient de zoo fraaie, met prachtige oude wilgen omzoomde Pettelaarscheweg, loopende van 's-Hertogenbosch naar St. Michielsgestel, dwars door het z.g. Bossche Broek, een eeuwenoud en zeer schoon cultuurlandschap met veel grasland, dat helaas in zijn tegenwoordigen staat bedreigd wordt door plannen tot normalisatie van het riviertje de Dommel, tot ruilverkaveling en tot stadsuit breiding. Het belang van het zoo goed mogelijke behoud van de bestaande fraaie landschappelijke omgeving van dezen Pettelaarschen weg legt ons, met andere verwante organisaties, den plicht op, bij de autoriteiten pogingen aan te wenden tot een zoo goed mogelijke coördinatie van al de bij het vraagstuk van de toe komstige bestemming van het Bossche Broek betrokken belangen, dus ook die van natuur en landschap, met welke pogingen onze Commissie doende is, nadat de Bond Heemschut zelf zich ter zake reeds eerder tot de Regeering heeft gewend. Onze aandacht werd voorts gevestigd op den weg, in fraaie landelijke omgeving, langs het Tienhovensche kanaal, in de provincie Utrecht, en wel met betrekking tot mogelijke plannen tot beplanting, bebouwing en doortrekking van dien weg in de richting Hilversum. Wij hebben ons daaromtrent gewend tot het Staatsbosch- beheer, dat bleek reeds in de mogelijke beplanting van dezen weg gekend te zijn, en tot de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied, aan welke Commissie de verdere zorg voor dezen weg met gerustheid door ons kan worden overgelaten.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 7