104 waarin zij hunne medewerking inriep om met de hun ten dienste staande middelen dergelijke ontsieringen geheel of gedeeltelijk aan het gezicht te onttrekken. Van enkele dier leden mochten wij reeds bericht ontvangen, dat deze aangelegenheid hun bijzondere aandacht heeft. Teneinde ook in wijderen kring de aandacht op dit onderwerp te vestigen, heeft ondergeteekende daaraan een artikel gewijd in het Maandblad van den Bond Heemschut. Verder ligt het op den weg in de eerste plaats van de gemeentelijke Overheid om door middel van een juiste handhaving van de welstandsbepaling het totstandkomen van dergelijke ontsierende objecten te voorkomen. Voorts moeten wij hopen, dat een spoedige aanstelling door het Rijk van landschapadviseurs, nadat de eerste onlangs is benoemd geworden voor de provincie Overijssel, verder ook in de ver schillende andere provincies van ons land er toe zal kunnen leiden, dat ook ten opzichte van de bestaande ontsierende objecten, welke een smaad voor het land schap vormen, de juiste middelen ter verbetering zullen kunnen worden gevonden. Electrische geleidingen. Een andere ernstige bedreiging en aantasting van de landschappelijke omgeving der wegen vormen de verschillende soorten van electrische geleidingen met toebehooren: palen, enz. Zooals bekend bestaat de Rijks-Natuur- schooncommissie Electrische Geleidingen, welke echter alleen tot taak heeft ont siering van het landschap door hoog spanning s~ geleidingen zoo goed mogelijk te voorkomen. Echter zijn erinog vele andere: laagspannings-, telefoon-, telegraaf- en radiodistributie-geleidingen, die vaak ontsierend werken. Nu wij bovendien voor het feit van een sterke uitbreiding van het hoogspannings-leidingnet en koppelnetten door het geheele land staan, leek het ons wenschelijk, dat dit voor het landschap belangrijke vraagstuk in zijn geheel door een terzake kundige zou worden onder het oog gezien. Het is ons een groot genoegen te kunnen melden, dat de Heer Ir WOUTER COOL zich daartoe op ons, mede namens den Bond Heemschut gedaan verzoek, bereid heeft verklaard, en dat hij een zeer duidelijk en gedocumenteerd, met vele foto's voorzien artikel in het tijdschrift Electrotechniek van 15 Mei 1942 heeft doen verschijnen. Aan het slot daarvan wordt de gedachte naar voren gebracht, dat bij verordening uitgaande van het Departement van Waterstaat bepaald zou kunnen worden, dat niet tot aanleg van bovengrondsche electrische netten en daarmede samenhangende bouwwerken zal worden overgegaan, alvorens de desbetreffende plannen door een vanwege het Hoofd van het Departement aangewezen instantie op schoonheidseischen, ook in verband met de omgeving, in ruimen zin genomen, zijn getoetst. Teneinde in wijden kring de aandacht op dit artikel te vestigen, is het in grooten getale toegezonden aan de verschillende daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, Schoonheidscommissies, e. a. Weg-Dwarsprofielen. Wat de wegen zelf -betreft, zoo vonden wij aanleiding ons te wenden tot de Directie van den Rijkswaterstaat betreffende den aanleg van den Rijksweg Zierikzee-Zijpe, en wel naar aanleiding van het voor dien weg gekozen nieuwe dwarsprofiel, dat naar onze meening geen voldoende ruimte bood voor een voor die streek gewenschte beplanting. Met erkentelijkheid kunnen wij vermelden, dat wij van de Directie bericht ontvingen, dat deze aangelegenheid in overleg met het Staatsboschbeheer nader zal worden onderzocht, waaruit wij de hoop putten, dat aan onze wenschen alsnog zal worden tegemoetgekomen. Dit brengt ons er toe hierbij nogmaals te wijzen op een voor een bevredigend

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 6