HEEMSCHUT r MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHU T'S AANDACHT HAD De Algemeene Vergadering die zulke prettige herinneringen gaf, liet ook eenige feilen na. Eerst werd in het verslag in 't vorig nummer een misverstand verwekt door verwisseling van het A. N. V. met de A. N. V. V. inzake een Nederlandsch woord voor den „folder" van de Commissie Het Dorp. Het wordt ook moeilijk met al die afkortingen. De Bond Heemschut blijft daarom Heemschut heeten en niet B. H. Een Brabantsch lid schreefheel gewoonhaksel, brouwsel, vouwsel. De Heer van de ten onrechte genoemde A. N. V. V. zegt: vouwblad is wel goed, evengoed als vouwstoel. Dan is in het jaarverslag verhaald dat eenige vereenigingen een bijdrage gaven voor de herstelling van een geveltje te Edam. Dat was waar en ook weer niet juist, 't was als met zoovele zakengeen leugen, maar de waarheid ontbreekt. De waarheid is dat het Rijk met de Provincie en de Gemeente subsidiën verstrekten en de vereenigingen tezamen den sluitpost bijeenbrachten. Dan werd, weer in 't verslag, wel vermeld dat een nieuw bestuurslid met een kleinen naam werd benoemd, maar 'niet dat tevoren werd medegedeeld dat een ander bestuurslid zich niet herkiesbaar stelde, waardoor een kleine plaats vrij kwam, waarin de Heer Dr Ir W. C. KLEIN benoemd werd. In het Baarnsche bosch, onder de Gemeente Baarn, is een oude brug, die scheef over de Grift loopt en daarom de scheluwe of scheele brug genoemd wordt. Het waterschap De Pijnenburger Grift wil die brug afbreken. Een adres aan de Provincie Utrecht mocht niet baten. De brug gaat weg. Jammer van 't goede oude ambachtelijke werkstuk. De molens kwamen weer eens aan de orde, mede door de onversaagde bemoeiingen van ons bestuurslid tevens van de Hollandsche Molen den Heer Jhr Mr F. L. J. VAN RlJCKEVORSEL. De molen te Roosendaal is hersteld en draait weer. Voor drie molens die gerestaureerd en verbeterd moeten worden werd ter aan moediging een kleine bijdrage verstrekt, de molens te Almelo, te Oud-Vosmeer op Tholen en te Valburg Gld. Geleidelijk worden heel wat molens die op de grens van verdwijnen stonden weer goed in orde gemaakt, zoodat ze in de toekomst een goede kans hebben behouden te blijven. Het werk van den Bond Heemschut gaat verder voor zoover dit mogelijk is. Dat iets prijs gegeven moet worden en dat het reizen en bezoeken moeilijk wordt begrijpt ieder. Maar toch kan nog heel wat gedaan worden. De leden kunnen veel doen en het bestuur ter zijde staan door in de plaats hunner inwoning waak zaam te zijn en aan het Bestuur te berichten wanneer daar goed werk gedaan kan worden wat betreft het behoud van de schoonheid en het weren van ontsieringen. Secr. A. K.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 3