111 VOOR DRACHTEN VREEMDELINGENVERKEER. De V. V. V. „Amsterdam",Rokin 5, organiseert dezen winter een aantal voor drachten over Landschaps-, Stedenschoon en Vreemdelingenverkeer. 20 November 1942: Dr Ir W. B. KLOOS, De beteekenis van het Nationale Plan voor het vreemdelingenverkeer. 27 November 1942: C. VAN EESTEREN, Het nieuwe Amsterdam en zijn stede- bouwkundige mogelijkheden in de toekomst. 11 December 1942: A. F. J. PORTIELJE, Dierenleven in het Noord-Hollandsch Landschap. Dr E. M. VAN ZINDEREN Bakker: Het Naardermeer. ons oudste natuurmonument. Ir G. A. O VERDIJKINK, De taak van het Staatsboschbeheer bij de zorg voor bosch, boom en struik als element van het landschapsschoon. J. DRIJVER, Vogelleven en Vogelbescherming. JAN P. STRIJBOS: Onze natuurmonumenten. J. C. KERKMEYER, Ontstaan, ontwikkeling en stedeschoon van de West-Friesche stad Hoorn. 8 Januari 1943: 22 Januari 1943: 5 Februari 1943: 19 Februari 1943: 5 Maart 1943: BOEK EN TIJDSCHRIFT Dr Hk. BRUGMANS. Met Vondel door Amsterdam. TON KOOT. Klockmuzyck t'AmsterdamUitgaven van de Commissie voor Heemkunde Amsterdam, Stads drukkerij, 1942. De Commissie voor Heemkunde Amsterdam heeft haar werk in de hoofdstad op prijzenswaardige wijze ingezet door de uitgave van deze beide, waarschijnlijk hoofd zakelijk voor uitdeeling op scholen bedoelde, maar ook voor geringen prijs in den handel verkrijgbare, vlot geschreven en goed geïllustreerde boekjes over het Amster- damsche heem. In het eerste maken wij met Dr BRUGMANS een wandeling door de stad aan de hand van den meest Amsterdamschen van onze oude dichters, door de Warmoesstraat en langs Damrak en Dam, burgwallen en grachten, waarbij een bloemlezing uit VONDELS gedichten toelicht wat wij bij die wandeling passeeren. Als Heemschutters boeit ons misschien nog meer wat TON KOOT ons te vertellen heeft over -de klokken der stad, die al sedert eeuwen de uren aangaven en daar mee het leven in de oude stad beheerschten, en vooral over de carrillons, waar Amsterdam, als eenige stad in de wereld, er zes van heeft, waarvan vijf grooten- deels afkomstig zijn uit de werkplaatsen van de gebroeders HEMONY, een schat die misschien nog niet iedereen voldoende waardeert. Er is in den laatsten tijd een groeiende belangstelling te bemerken voor onze vroolijke carrillons en hun feestelijke bespeling door beiaardiers bij bijzondere gelegenheden, wat door het tegenwoordige gemeentebestuur gelukkig zeer wordt aangewakkerd. Laten wij hopen dat onze klokkenspelen ons nog lang het vlieden der uren mogen begeleiden, en aan onze hoogtijdagen wijding mogen geven door hun zoo typisch Hollar.dsche torenmuziek. B. DE H.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 13