110 DE DOORNENBURG VOLTOOID Reeds twee maal (September 1 1940 en Juni 1941) schreven eeuwschen hoofdburcht aantrof, is nu geworden tot een monument van bouw- en verdedigingskunst uit het hoogtepunt der Middeleeuwen. Het geheele herstel, dat grootendeels plaats vond in de oorlogsjaren, heeft een som van Fl. 153.000.gekost, waarvan Fl. 123.000 betaald zijn door de provincie, de gemeente Bemmel en de „Vrienden", zoodat er nog een schuld van Fl. 30.000 over blijft, waarvoor beroep gedaan wordt op het Nederlandsche volk. Slechts de inrichting van de kapel en de 17e-eeuwsche ontvangkamer wachten nog op behandeling. Twee maal was de Doornenburg in het afgeloopen jaar het doel van een excursie: op 18 Juni trok de Vereeniging Gelre er heen en op 27 September werd de beëindiging van de werkzaam heden feestelijk gevierd. De Heeren H. VAN HEESWIJK en M. VAN BEVEREN, die alle lof verdienen voor hun restauratiewerk, hebben nu de opdracht verkregen de gevels van het Middelburgsche Stadhuis te herstellen, een werk dat zeker even belangrijk is als het met zooveel succes door hen aan den Doornenburg verrichte. wij over de restauratie van den Doornenburg. Thans kan het bestuur van de Stichting tot Behoud van den Door nenburg vol trots aan zijn „Vrienden" mededeelen, dat dit belangrijke werk in den loop van het vorige jaar tot een gelukkig einde gebracht is. Recapituleerend kan ver meld worden, dat in 1940 de hoofdburcht geheel gereed kwam, het werk aan het karakteristieke poortgebouw met zijn drie torens en een deel der weergangen beëin digd was, en de vrijwel ver dwenen grachten weer waren uitgediept, terwijl in 1941 de noord-oost toren, de Lange- racktoren.de kapel, het woon huis van de familie DERKSEN en het boerderijgebouw ge heel werden hersteld. De „vormlooze steenklomp", zooals het bestuur den 13e- B. DE H. Cliché Stichting Doornenburg L_J

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 12