109 VERSLAG VAN DE COMMISSIE „HET DORP" De in het vorige jaarverslag geuite wensch te komen tot de uitgave van een geïllustreerd boekwerk over de schoonheid van het dorp, ging nog niet in vervulling. Gezien het succes, dat de Heemschut-serie in het algemeen mocht boeken, mag worden verwacht, dat zoo een deskundig schrijver kan worden gevonden zeker een boekwerkje over het dorp belangstelling zal vinden. Onze commissie vormde zich reeds in algemeene lijn een denkbeeld, op welke hoofdpunten een dergelijk boek voortrekkend zou moeten werken. Naar gehoopt wordt zullen de tijdsomstandigheden terhandneming van de uitgave van een boekwerk, grooter of kleiner, binnen niet al te langen termijn mogelijk maken. Inmiddels werd besloten reeds-zooveel mogelijk illustratieve foto's bijeen-te brengen, waartoe contact werd gezocht met organisaties, welke op dit gebied over ver zamelingen beschikken. Helaas laten de tijdsomstandigheden geen groote, directe activiteit toe, door het ontbreken van het benoodigde platen- en filmmateriaal. In de commissie voor heemkunde, ingesteld door het gemeentebestuur voor Amsterdam, kon de uitgave worden bepleit van een boekwerkje over de dorpen rond Amsterdam. Bij de voorbereiding van de tentoonstelling „Stad en Land" werd speciaal de aandacht gevraagd voor de schoonheid van het dorp, de ontluistering en bevordering daarvan. Zooals uit het tentoongestelde blijkt, is aan een en ander de noodige aandacht geschonken. Stuitte de mogelijkheid om door eigen aanschouwing bepaalde streken of dorpen in oogen- schouw te nemen nog steeds op het wegvallen van bepaalde vervoermiddelen af, in de omgeving van Amsterdam bood het rijwiel toch gelegenheid er op uit te trekken. Een bijzonder geslaagde excursie kon dank zij de medewerking van een lid van de Vechtcommissie worden ondernomen, waarop verschillende dorpen in en ter zijde van de Vechtstreek werden bezocht. Ook hierbij bleek, hoe de aanleg van nieuwe wegen en bruggen, zoowel voor landschap als dorp, uit een oogpunt van schoonheid, van grooten invloed kan zijn, zoowel ten goede als ten kwade. In den loop van het verslagjaar werd de commissie uitgebreid met één lid, door dat de Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer bereid werd gevonden aan de uitnoodiging tot aanwijzing van een vertegenwoordiger in onze commissie, gehoor te geven. Als zoodanig treedt op de adjunct-directeur der A. N. V. V., de heer F. W. H. VAN DER LAAN. Samenvattend kan worden opgemerkt, dat in toenemende mate aandacht wordt geschonken aan de bescherming en bevordering van de landelijke schoonheid, waarbij het dorp in de toekomst steeds meer aandacht zal ondervinden. In toenemende mate hoopt en vertrouwt onze commissie hieraan deel te zullen hebben. Mr P. J. MljKSENAAR, Secretaris. UITGEBRACHT IN DE ALGEMEENE VERGADERING OP 3 SEPT. 1942 TE AMERSFOORT De verwachting, in het vorig jaarverslag geuit, dat het streven der commissie in breede kringen gehoor zou vinden, werd bewaarheid. Op verschillende wijzen bleek, hoe in het algemeen meer en meer, zoowel van de zijde der Overheid als van die van particulieren, aandacht wordt geschonken aan de schoonheid van het dorp. In verschillende gevallen werd de aandacht van de commissie gevestigd op al dan niet terecht vermeende aanslagen op dorpsschoon, niet zelden ontstaan door het verbreeden van dorpsstraten, dan wel door het aanleggen van nieuwe wegen. Het behoeft geen betoog, dat in deze de „eischen" van het verkeer of het te verwachten verkeer een beduidende rol spelen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 11