95 Voor het maken van groote nieuwe bruggen is de tijd nog niet daar. Wel waren er eenige kleine bruggen die de aandacht vroegen. De Friesche brug over de oude Singelgracht te Alkmaar zal plaats moeten maken voor een nieuwe brug. Omdat hierbij een deel der oude vesting betrokken is, werd deze zaak door de Stichting „MENNO VAN COEHOORN" ter hand genomen. Het vraagstuk is niet eenvoudig omdat met verschillende factoren rekening gehouden dient te wordende over blijfselen van de vesting, de bebouwing aan de zijde van de stad en de oude landelijke bebouwing aan de andere zijde. De Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied deed pogingen tot behoud van de oude op haalbrug te Vreeland. Nu de nieuwe Provinciale brug dienst doet voor het verkeer, staat te bezien of de oude brug bewaard zal kunnen blijven. De heer Ir WOUTER COOL vroeg in ons Maandblad de aandacht voor de galgbrug, een nieuwe uit vinding, die het landschap dreigt te ontsieren. Plannen voor ruilverkaveling zijn op verschillende plaatsen in uitvoering en in voor bereiding. De aandacht werd gevraagd voor het Bossche Broek bij 's Hertogen bosch, voor Terschelling en voor Walcheren. De Streekplandiensten en het Staats- boschbeheer houden hier een wakend oog. Het veelomvattende vraagstuk der voormalige Zuiderzee staat in de volle belang stelling. In de laatst gehouden vergadering van het Algemeen Bestuur hield de heer FRED. THOMAS een gloedvolle rede over het eiland Schokland. Daarna werd een extra vergadering van het Dagelijksch Bestuur gehouden waarin de mogelijk heid tot stichting van een Zuiderzee-commissie en een Zuiderzee-museum bespreken werd. Omdat bleek dat er reeds vele jaren een Zuiderzee-vereeniging bestaat, werd afgezien van een commissie. De stichting van een Zuiderzee-museum bleek bij het Departement van O. W. K. in voorbereiding te zijn. Besloten werd het daarheen te leiden dat een Monumentendag aan dit belangrijke onderwerp gewijd zal worden. De Stichting „MENNO VAN COEHOORN" die dit jaar haar 10-jarig bestaan herdacht, is steeds paraat wanneer een oude. vesting geschonden dreigt te worden. Omtrent de vestingwerken van Zutphen en Rhenen verschenen opstellen in ons blad. Te Oudewater zijn plannen voor bebouwing van een deel van het overgebleven vestingstelsel. Temeer omdat in dit schoone oude stadje belangstelling voor de monumenten blijkt te bestaan, zou het te betreuren zijn wanneer de laatste resten van de vesting verdwenen. Het Wachthuis te Willemstad, dat aangekocht zou worden door de Stichting „MENNO VAN COEHOORN", werd eigendom van het Rijk en zal ongetwijfeld een passende bestemming verkrijgen. Omdat nagenoeg geen nieuwe bouwmaterialen beschikbaar zijn, krijgen verschillende ■oude monumenten een restauratiebeurt. Door samenwerking van den A.N.W.B., de A.N.V.V., de Vereeniging „Hendrick de Keyser", het Historisch Genootschap „Oud-West-Friesland" en den Bond Heemschut, kon een bijdrage verstrekt worden voor de herstelling van den gevel Nieuw Vaartje 171 te Edam, met den merkwaardigen •gesneden en geschilderden puibalk, waarop humoristische levenswijsheden zijn afgebeeld. Door het verkrijgen van een passende bestemming kunnen vele oude bouwwerken het best voor verdwijning worden behoed. Zoo werden twee lijnbanen in Steenwijk weder in werking gesteld. Het oude Weeshuis te Naarden wordt door de Gemeente gebruikt voor wijkgebouw. Maar in geen Nederlandsche stad werd zooveel gedaan aan de herstelling van woonhuisgevels als te Amersfoort. Dit was een der redenen dit jaar hier bijeen te komen. Voor de herstelling van het Holje de Bakenesser- kamer te Haarlem werd een kleine bijdrage toegezegd om het tekortkomende bedrag

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 9