93 31-STE JAARVERSLAG VAN DEN BOND HEEMSCHUT VAN SEPTEMBER 1941 TOT SEPTEMBER 1942 Bestuur. De vacature in het Dagelijksch Bestuur, ontstaan door het vertrek naar het buitenland van den heer Ir W. BURDET, werd vervuld door den heer Dr M. D. OziNGA, zoodat dit Bestuur weer 7 personen omvat. De vergaderingen werden regelmatig eens per maand gehouden. Een extra bijeenkomst werd gewijd aan het vraagstuk der voormalige Zuiderzee, tevens bijgewoond door leden-van het Algemeen Bestuur en enkele genoodigden. Door het overlijden van Professor Hum LUNS bestaat het Algemeen Bestuur thans uit 28 personen. Ter aanvulling van de opengevallen plaats werd een vergadering gehouden. Aan den heer BERGSMA, die op 6 Juni j.1. zijn 80-sten verjaardag mocht vieren en die in de vele jaren van zijn Bestuurslidmaatschap in geen enkele vergadering ontbrak, dient hulde gebracht te worden voor zijn onverminderde belangstelling. Léden. In den kring van gewone leden de vereenigingen werd opgenomen het Historisch Genootschap „JAN ADRIAENSZ LEEGHWATER" te Beemster. Het Kon. Instituut van Ingenieurs te 's Gravenhage werd opgeheven. Het aantal gewone leden bleef op 54. Het getal der donateurs in hoofdzaak Gemeentebesturen en Provinciale Besturen kwam van 44 op 47. Als donateur viel af het Gemeente bestuur van Rosmalen. Er bij kwamen de Gemeentebesturen van Warnsveld en Voorschoten, het Rijksmuseum voor Volkskunde „Het Nederlandsch Openlucht museum" te Arnhem en de Rijksdienst voor het Nationale Plan te 's Gravenhage. Nadat gedurende eenige jaren het aantal der Buitengewone leden de personen door de tijdsomstandigheden iets verminderde, is, voornamelijk als gevolg van de propaganda der Heemschutserie, thans een belangrijke toename te vermelden. Van 255 kwam dit getal op 316. Aan de vele Heemschutters die ons getrouw blijven, zij dank gebracht. Het Maandblad kon nog steeds verschijnen. Echter werd om papier te bezuinigen, het aantal bladzijden van 16 tot 12 teruggebracht en werd de envelop door een omslag vervangen. Aan copie was geen gebrek. Daar waren de vaste rubrieken van Voorzitter en Secretaris ,en vele belangrijke opstellen van leden en belang stellenden. Als nieuwe rubriek kwam de Heemschutserie, waarin de verschenen deelen worden aangekondigd. We kunnen slechts den wensch uitspreken op dezen voet voort te mogen gaan, opdat de band van het Maandblad tusschen leden en bestuur blijft bestaan. Van de werkzaamheden der beide sub-commissiën van den Bond Heemschut, „De Weg in het Landschap" en „Het Dorp", zullen de secretarissen verslag uit brengen. Ondanks de vele belemmeringen bleven de leden op hun post en beijverden zich ook dit jaar met de speciale vraagstukken die naar voren kwamen. Wat de bemoeiingen van den Bond Heemschut betreft, hoe kan het anders, dan dat ook daarin eenige terughoudendheid te bespeuren valt. Toch waren de agenda's der maandelijksche Bestuursvergaderingen geregeld gevuld en kon de rubriek „Wat Heemschut's aandacht had" in het Maandblad gehandhaafd blijven. Van de belang rijkste onderwerpen volgt hier een overzicht. Ontsierende reclame. Nadat de Bond Heemschut vele jaren voor dit vraagstuk streed, werd in het vorig jaarverslag vermeld dat het moest worden losgelaten omdat de ontsiering der steden steeds toenam. Het verheugt ons, thans te kunnen mededeelen dat in vele steden tegen de ontsieringen van den tijd werd opgetreden.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 7