90 den mest van boomgaard en weide kunnen snoepen; dat noemen ze daar wind- singels. De Heer Ir J. H. FROGER sprak van achter uit de zaal over de ontsieringen door fabrieken en dat daarvoor een commissie moet komen. De voorzitter trachtte hem tot rust te brengen door de mededeeling dat reeds gezocht was naar een auteur voor een deel in de Heemschutserie over de fabriek in het landschap en dat men bezwaarlijk fabrieken kon laten afbreken, maar de spreker gaf geen kamp. Juist omdat het onderwerp zoo moeilijk is moet er iets aan gedaan worden. De voorzitter moest toen wel overweging toezeggen, waarbij de Heer VERDENIUS nog even met 't streekplan kwam, dat ook bij de fabriek behoorde of de fabriek bij het streek plan."Professor WILLEM VAN DER PLUYM wees erop dat reeds in 1663 de Amster- damsche tuinen achter de huizen geen hoogere schuttingen mochten hebben dan zooveel voet en dat er daarom voor die afrasteringen op de Veluwe ook nog wel iets te bedenken zou zijn in 't groot. Toen kwam nog de telefooncel die sedert vele jaren het plein van Culemborg ontsiert en daar nu in 't oog loopt, nu aan beide einden van het lange plein een oud bouwwerk het raadhuis en de stads poort gerestaureerd worden. De Heer Mr F. J. VAN LANSCHOT sloot de opgewekte debatten met de leelijke transformatorhuizen in 't Brabantsche land en de zuivelfabrieken die overal leelijk zijn omdat ze bij den boer zijn en niet boersch zijn. De voorzitter sloot toen de' blije vergadering om de aanwezigen in de gelegenheid te stellen een verdieping lager het sober maal van „wat de pot schaft" te nuttigen. Na den maaltijd verscheen de Heer ADRIAANS die vertelde van de historie van Amersfoort en van de legende van den Onze Lieve Vrouwe toren. Toen gingen allen op stap om oud Amersfoort te zien, wegens 't bevel van den procureur generaal in niet te groote groepen. De tccht ging langs wallen en grachten, langs gevels en kerken, langs de muurhuizen en door de deel van 't oudemannenhuis. De eene groep liep wat sneller dan de andere, maar tegelijk kwamen ze bijeen in de St Joriskerk, waar de organist ons vergastte op een orgelconcert. Het slot en het afscheid was in den N. O. hoek van de kerk, waar de voorzitter sprak, onbewust, op JACOB VAN CAMPEN'S graf. Daarboven, aan den wand spraken VONDEL'S woorden: D'aartsbouheer uit den stam VAN KAMPEN rust hier onder Die 't Raedhuis t' Amsterdam Gesticht heeft, 't Achtste Wonder. OPENINGSWOORD VAN DEN VOORZITTER ter Algemeene Vergadering op Donderdag 3 September 1942 te Amersfoort Dames en Heeren, vertegenwoordigers van de gewone leden en donateurs, buiten gewone leden van den Bond Heemschut en introducé's, het is mij een bijzonder genoegen u hier welkom te kunnen heeten in deze 31e Algemeene Jaarvergadering van onzen Bond. Het is thans de derde maal dat Heemschut zijn jaarvergadering houdt onder de donkere schaduwen van den meest geweldigen en vernielenden oorlog van alle tijden, een oorlog die juist het uiterste tegendeel is van wat onze Bond nastreeft, en schoon en leelijk vernietigt zonder onderscheid en zonder mededoogen. Wel is gelukkig in het achter ons liggende jaar ons vaderland voor ernstige schoonheids vernieling gespaard gebleven, en mogen wij hopen dat ook in onze overzeesche

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 4