heemschuToctoIer MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT WAT HEEMSCHU T'S AANDACHT HAD De Algemeene Vergadering was het belangrijkst gebeuren. Op Donderdag 3 Sep tember 1942 kwamen bestuur, leden en genoodigden bijeen in Monopoletegenover het station van Amersfoort. Er was ondanks de bezwaren van het reizen en den tijd een flinke opkomst, een 70-tal personen, ten deele vertegenwoordigers van de aangesloten vereenigingen, overigens de meest belangstellende leden. De voorzitter hield een openingsrede die de aanwezigen verwelkomde en die verklaarde waarom voor dezen keer Amersfoort was uitverkoren. Het openings woord is in dit nummer opgenomen. De secretaris las het jaarverslag dat eveneens is afgedrukt. Den penningmeester werd, na het rapport van de financieele commissie décharge verleend. De vergadering keurde goed dat de Heer Dr Ir W. C. KLEIN in het Algemeen Bestuur werd benoemd. De secretaris van de Commissie W. I. L. gaf zijn uitvoerig jaarverslag dat in 't volgend nummer zal worden opgenomen, evenals het bescheiden verslag van de Commissie „het Dorp". Het slot van de vergadering bracht wat leven, er waren aardige momenten in. Bij de rondvraag vroeg de Heer G. ADRIAANS waarom de Commissie „het Dorp" zoo weinig van zich deed vernemen er was zulk een uitgebreid arbeidsveld. Hij kon 't weten, want de Amersfoortsche architect ADRIAANS doet vele jaren het werk van de Provinciale Utrechtsche schoonheidscommissie. Omdat de secretaris van „het Dorp" niet aanwezig was, antwoordde de voorzitter, de Heer R. KONING. Het reizen was zoo moeilijk, de auto ontbrak, een mooi boek is nu niet te volbrengen,' maar er was aan de dorpen een folder gezonden. De Heer F. H. W. VAN DER LAAN wilde namens de A. N. V. V. inplaats van dien folder een vouwblad, maar de voorzitter legde hem uit waarom dat een fout woord is: een vouwbeen dient om te vouwen maar voor iets dat gevouwen wordt zal hij prijs stellen op een goed Nederlandsch woord. De secretaris geeft als zijn overtuiging dat de eenige wijze om in de dorpen iets te bereiken inzake de herstelling van de schoonheid zal zijn bezoek, raad geving en nog eens terugkomen. De Heer J. W. VERDENIUS brengt zijn lievelings paard naar voren, het streekplan, en beveelt dat ter samenwerking aan bij de Commissie „het Dorp". Hij dient een klacht in dat steeds meer terreinen op de Veluwe van hekken worden voorzien, wat bij den voorzitter jeugdherinneringen uit Kennemer- land opwekt, waar nu niet anders dan hekken zijn en dat den Heer KONING doet opmerken dat zonder hekken de herten wegloopen, waarbij de secretaris dacht aan een Amsterdamsch duivenplat waar geen hek om staat, maar waar de duiven naar toe komen inplaats van weg te vliegen. De Heer VERDENIUS klaagde dat de molen van Gramsbergen steeds meer verviel en merkte over den strijd tegen de glazen kassen op dat Nederland een landbouwland is en dat men zich daarmede niet te veel bemoeien moet, vooral omdat men zich aan glas ook snijden kan, waarmede blijkens geenerlei tegenspraak alle aanwezigen het eens waren. Over de wegen en de beplanting daarlangs merkte hij nog op dat het aan te bevelen is wanneer langs den weg een sloot is, ook een strook grond over de sloot erbij te houden om daar boomen te plaatsen. De secretaris dacht aan de Beemster, waar de boomen tusschen twee slooten staan opdat ze met hun wortels niet van

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 3