99 DE MONUMENTENDAG EN DE ZUIDERZEE WORDT DAAR IETS GROOTS VERRICHT? Voor velen is de 18de Monumentendag de Zuiderzeeslag geworden. Allen deelden •de groote bewondering van den voorzitter voor het grootsche werk, verricht door de ingenieurs, die op geniale wijze het nieuwe land wisten te winnen. Monument. De Zuiderzee was eens een monument. Maar wat gaat men er nu van maken? Een dooie legkaart, somber van soberheid, eentonig van rechtlijnigheid en van een indeeling, die zelfs voor een kerkhof te saai zou zijn. Langs de wégen zouden strooken van H/2 m breed beplant worden. Hoe durft men het te zeggen, l1/2 m! 15 m ware behoorlijk geweest. Stedebouw. Stedebouw wordt toegepast op de dorpen, die zullen ontstaan. Waar is de dorpssfeer te vinden? Het worden stukken van moderne stads-uitbreiding, die tot dorp „gepromoveerd" zijn. Landschap. Dat zijn de stedelijke parkjes, die bij de dorpen aangelegd, zijn. Het spreekt vanzelf, dat de landbouw een groot gedeelte in exploitatie moet krijgen. Vooral in dezen tijd vraagt men naar eigen akkerbouwproducten. Doch komen wij geen hout tekort? Ware de oplossing niet te vinden door een behoorlijk deel van het terrein te bestemmen voor boschaanleg? Er kan iets groots gebeuren en er moet iets groots gebéuren, maar zoo nietDe Zuiderzee was een monument en van het nieuw gewonnen land moeten wij weer een monument maken. Met kracht moeten wij ons verzetten tegen dit door en door sombere eenzijdige plan. Het moet worden een groot landschap, een monu ment begrensd door bosschen en overgoten met groen, waar landbouw en bosch- bouw hand in hand gaan. Holland waeckt voor uw -saeck! Heemschutters schut uw nieuw Heem. Amsterdam, September 1942. J. R. KONING. NIEUWE LEDEN Als buitengewoon lid traden toe: R. J. G. M. VAN Hasselt te Roosendaal W. A. VAN DOCKUM te Weesperkarspel P. BOORSMA te Koog aan de Zaan Prof. Mr H. A. IDEMA te Leiden Ch. J. VAN LlEMPD te Schijndel N.Br. Mr W. N. FELHOEN KRAAL te Wormerveer Dr F. C. WIEDER te Noordwijk-Binnen D. Haspels te Bussum Mevr. M. S. ODERWALD—GROENEWOUDT te Haarlem Ir F. E. D. Enschedé te Utrecht

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 13