96 te helpen bijeenbrengen en te trachten Haarlem's oudste hofje in stand te houden. Het kort geleden genomen besluit betreffende de onteigening in het belang van monumentenzorg of natuurbescherming vanwege de Departementen van O. W. K. van Landbouw en Visscherij en van Justitie, zal ongetwijfeld goede diensten kunnen bewijzen. Dit zal de mogelijkheid openen de omgeving der monumenten te verbeteren. Wat de natuurbescherming betreft, dient vermeld de instelling van een vaste commissie voor Natuurbescherming, Landschapsverzorging en Recreatie door den Rijksdienst voor het Nationale Plan. Een lijst van beschermde natuurgebieden fverd door deze Commissie samengesteld. Deze lijst is nog maar voorloopig en zal wel scherper omschreven worden wanneer deze nieuwe dienst daarvoor de gelegen heid heeft gehad. Voor het behoud van de eilandjes in het Paterswoldsche meer werd een bijdrage verstrekt, wat mede tengevolge had dat de oevers der eilandjes verbeterd werden. Als een belangrijke ontsiering van het landschap gelden de glazen kassen, die in steeds grootere hoeveelheden verschijnen. Gebrek aan glas zal hier de helpende hand moeten reiken. Van de onderwerpen die in de laatste maanden aan de orde kwamen noemen wij nogDe tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam, waarvoor de Bond Heemschut en de Commissie „De Weg in het Landschap" eenig foto-materiaal ter beschikking stelden. Het kasteel de Horst te Loenen op de Veluwe werd ge kocht en betrokken door een houtkooper. Voor het maken van een zagerij in een der bijgebouwen werd nog geen vergunning verleend. Het biedt veiheugenis dat het huis, dat vele jaren leeg stond, weder bewoond is. De plannen tot uitbreiding van de houten zweminrichting in de Vecht te Weesp zullen voorloopig geen voortgang hebben wegens gebrek aan hout en ander benoodigd materiaal. Voor de' oude commiezenhuisjes langs den Napoleontischen weg Utrechtden Bosch werd de hulp van Monumentenzorg ingeroepen. Van de drie zijn er twee waaraan noodig iets gebeuren moet. Het zijn geen kostelijke monumenten, maar enkele der schaarsche voorbeelden uit den tijd der Fransche overheersching, die niet veel bouwkunst'heeft voortgebracht. Het kasteel „de Bruyne Horst" bij Lunteren is door het Rijk gekocht en voor een nieuwe instelling in gebruik genomen. Dat eenig hout gekapt werd, kon niet voorkomen worden. De omgeving staat thans onder toezicht van het Staatsboschbeheer. Aan het slot van deze opsomming staat in dezen tijd als een baken in zee onze Heemschutserie, waarvan de resultaten alleszins bevredigend zijn. Tot nu verschenen 19 deelen. Andere deelen zijn in voorbereiding. Verschillende deelen beleefden reeds herdrukken en de belangstelling is dikwijls zoo groot, dat op een herdruk gewacht wordt. De steun van het Departement van O. W. K. en de prettige samen werking met de uitgeversfirma ALLERT DE LANGE doen ons de hoop uitspreken dat deze serie boekjes moge groeien en de Heemschutgedachte in wijden kring verbreiden. Sluiten wij dit verslag met onzen grooten dank te brengen aan het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming voor de medewerking die wij steeds weer van dit Departement mochten ontvangen op velerlei gebied. Reeds thans valt op te merken hoe krachtdadig de belangstelling voor Neêrland's aloude schoonheid toeneemt. Dit zal ongetwijfeld via de jeugd bevorderd worden, wanneer straks zooals hier en daar reeds geschiedt de deelen der Heemschut serie gaan behooren tot de schoolbibliotheken en in het onderwijs worden opgenomen. Amsterdam, September 1942. De secretaris A. A. Kok.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 10