79 Het is merkwaardig dat deze ophaalbruggen, ondanks de schoone voorbeelden overal in ons land sinds eeuwen verspreid, vaak een schraal en armelijk vertoon leveren (zie ook figuur 1) onverschillig of hout dan wel ijzer voor het bouwsel werd gebruikt. Het platteland kan ook in dit opzicht heemschutopvoeding gebruiken maarde tijdsomstandigheden zijn ter zake niet gunstig en dien tengevolge werden de landelijke bruggenbouwers nog verder van het aangeduide doel gedreven. Paring van de vermelde nadeelige factoren deed de gecontingenteerde of surrogaat ophaalbrug geboren worden. Men kan haar verwezenlijking aanschouwen langs den weg ZoetermeerZegwaard—Benthuizen. Deze route met heerlijke ruime uit zichten over polders op verschillende niveau's wordt begrensd en verleelijkt door telefoon- en electriciteits-paalrijen aan weerszijden, soms in dubbele colonne. (In dit verband wordt verwezen naar het artikel „Luchtstrepen" door schrijver dezes in Electrotechniek d.d. 15 Mei 1942). Op eenigen afstand ten Zuiden van laatstgenoemd dorp en even ten Oosten, komen twee zoodanige aanfluitingen van bruggenschoon voor. De figuur -2 heeft hierop betrekking. In de voorgaande kwalificatie is geen verwijt besloten aan hen, die voor de opstelling verantwoordelijk zijn; wellicht was er op dat oogenblik geen andere uitkomst mogelijk. De bedoeling van de opmerking is om te trachten het daarheen te leiden, dat voorkomen wordt dat de galgachtige monsters, welker simpele doelmatigheid niet kan worden ontkend, zullen worden vermenigvuldigd, ook indien de materialenmarkt weder ruimer voorzien is. Hier valt voor particulieren, autoriteiten, landschapsvereenigingen nuttigen arbeid te verrichten. Men kan op eenvoudige en goedkoope wijze aan zulk streven de hand reiken door het hamei- Fig. 2. Galgbrug. De balans is vervallen, het ophalen van de brug voor de scheepvaart geschiedt met behulp van een zwengel, gestoken in het ijzeren kastje dat aan het hameigebint bevestigd is en waar binnen de staaldraden worden opgerold of gevierd. De houten paal met kastje op het tweede plan behoort tot de plaatselijke electriciteitsvoorziening, welke met haar palen nabij die van het telefoon bedrijf het landschapsschoon ten zeerste verstoort.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 5