No 89 uccivicr'UT tht 1942 19e JRG OlimVIoCrl U 1 AUG /SEPT MAANDBLAD VAN DEN BOND HEEMSCHUT DE ALGEMEENE VERGADERING De Algemeene Vergadering van den Bond Heemschut zal gehouden worden op Donderdag 3 September te Amersfoort. Zoo eenigszins mogelijk zal den leden nog een uitnoodiging gezonden worden. Voor het geval dit niet mogelijk mocht zijn, geldt deze mededeeling als oproep. Dan dienen de leden enkele dagen tevoren aan het secretariaat te berichten of zij komen, omdat voor den maaltijd bekend moet zijn hoeveel personen daaraan deelnemen. De vergadering zal wórden gehouden in het restaurant Monopole, tegenover het station. AANVANG 11 UUR PRECIES. Agenda. 1. Opening door den Voorzitter 2. Notulen der vorige Algemeene Vergadering 3. Verslag van de financieele commissie 4. Benoeming van een commissie tot nazien van de boeken over 1942 5. Jaarverslag van den Secretaris 6. Verkiezing van Bestuursleden 7. Verslag van de Commissie W. I. L. 8. Verslag van de Commissie Het Dorp 9. Rondvraag en sluiting Te half één wordt een gemeenschappelijke warme maaltijd gehouden in hetzelfde gebouw als waar vergaderd wordt. Gerekend dient te worden op „wat de pot schaft wat zeggen wil f 1.60 met 50 gram vleeschbon en 10 of 20 gram boterbon. Om half twee begint de rondwandeling in groepen onder leiding van den architect G. Adriaans. Bezichtigd zullen worden o.a.de voormalige mannendeel in het St Pieters- en Bloklandsgasthuis met de kapel dezer instelling, de muurhuizen met het Latijntje, de armen de Poth, gevels aan het Havik, de O.L. Vrouwetoren. Tijdens deze wandeling kunnen tal van onlangs gerestaureerde gevels in oogenschouw genomen worden. Te kwart over drie samenkomst in de St Joriskerk, waar eerst een orgelconcert gegeven wordt en daarna gelegenheid is het inwendige der kerk te bezien. Deze kerk is kunsthistorisch hoogst belangrijk. Men denke slechts aan het beroemde oxaal en aan het graf van JACOB VAN CAMPEN. Hiermede wordt dan de rondwandeling besloten. Het Bestuur verwacht dat, evenals in vorige jaren, de trouwe leden van Heemschut zullen opkomen. Het medebrengen van belang stellenden en vooral van dames zal op prijs gesteld worden. Elk deelnemer kan ten hoogste twee personen introduceeren. Het Bestuur van den Bond Heemschut

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 3