76 DE HEEMSCHUTSERIE, DEEL 11 Ir G A. OVERDIJKINK. LANGS ONZE WEGEN. Nederland's landschaps- schoon is van een rijke verscheidenheid. Ook de wegen hebben daarin een voornaam aandeel. Niet alleen biedt de weg de mogelijkheid, in het land schap door te dringen en het in tal van richtingen waar te nemen, maar op zich zelf oefent hij een belangrijken invloed op de schoonheid van het land schap en wel door zijn aard, ligging, richting, breedte, dwarsprofiel en beplanting. De beteekenis van den weg is afhankelijk van het gebruik, waarvoor hij bestemd is, en van het landschap, dat deze doorsnijdt. Zoo omvat het begrip „weg" om de uitersten, zoowel wat wegen als landschapstypen betreft, in één adem te noemen zoowel het bescheiden voetpaadje in het bosch als den specialen auto weg in het open polderlandschap. Eveneens zijn waterwegen en spoorwegen soorten van wegen, welke onze belangstelling met betrekking tot het landschaps- schoon ten volle waard zijn. De verschillen in soort en voornaamheid maken het noodzakelijk, de schoonheid van wegen steeds te bezien met betrekking tot hun bestemming en tot hun om geving. Het is dan ook duidelijk, dat de vraagstukken, welke zich ten aanzien van den weg en zijn aankleeding voordoen, niet eenzijdig mogen worden beoordeeld. Het sterk gewijzigde verkeer maakt het noodzakelijk, dat wegen worden verbeterd en verbreed en dat nieuwe wegen worden aangelegd. De velen, die er op uit trekken en de wegen gebruiken om van de schoonheden van het Nederlandsche landschap te gaan genieten, slaan het met bezorgdheid gade, als er schoonheid verloren dreigt te gaan of een oude vertrouwde weg geheel van karakter gaat veranderen, zonder dat zij overtuigd zijn van de noodzakelijkheid van een dergelijk offer. Het is uiterst belangrijk, dat zoo veel mogelijk er voor wordt gezorgd, dat de nieuwe en beter aan het doel beantwoordende weg ook nieuwe schoonheid in zich bergt en zich harmonisch in het landschap voegt. De verschillende kanten, die het vraagstuk van den weg en zijn aankleeding heeft, worden in dit boekje ook met behulp van foto's belicht. Het is een verheugend verschijnsel, dat hiervoor een steeds toenemende belangstelling bestaat, te meer aangezien zulks getuigt van een groeiende waardeering voor de schoonheid van de natuur en het landschap in het algemeen, een waardeering, die ons nooit vol prezen Nederlandsche landschap ten volle waard is.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 14