59 PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT O. W. K. Het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming heeft sedert kort een Halfmaandelijksch Tijdschrift, verkrijgbaar ter Landsdrukkerij. Uit de werkzaamheden van de Afdeeling Kuituurbescherming en Wetenschap, voorkomende in No. 4 van 1942 van voornoemd tijdschrijft, blijkt hoe veel omvattend de werk zaamheden van deze afdeeling zijn. Eerst trekt het de aandacht dat in deze officieele publicatie is vermeld dat tot de taak van het Departement behoort „de zorg voor de natuurbescherming en de heemschut". Het woord Heemschut dat ruim 30 jaar geleden werd gemaakt en gekozen voor den naam van onzen Bond, is derhalve tot een gedachte geworden; voorwaar een succes voor hen die zoovele jaren geleden het pionierswerk begonnen. De thans verschenen publicatie is in hoofdzaak aan de natuurbescherming gewijd. Het is een verslag van den Chef der afdeeling Kuituur bescherming en Wetenschap aan den Secretaris-Generaal. De Heer Ir W. G. VAN DER KLOOT, de vroegere secretaris van de Contact commissie voor de natuurbescherming, werd aan de afdeeling van het Departement verbonden. Tot adviseurs werden benoemd de Heeren Mr Dr E. J. BEUMER, voor zitter der Centrale Commissie voor natuurbescherming, Dr J. A. VAN STEYN, Directeur van het Staatsbo'schbeheer en Mr P. G. VAN TlENHOVEN, voorzitter der Vereeniging tot Behou'd van Natuurmonumenten. Van beldng is de samenwerking met den nieuwen Rijksdienst voor het Nationale plan, welke „biedt een waardevolle mogelijkheid om te voorkomen, dat het reeds zoo sterk ingekrompen natuurschoon in ons land anders dan in geval van dringende noodzaak verder zal worden aangetast". Afzonderlijk worden behandeld de bemoeiingen betreffende Noordwest—Overijsel, de Kralosche heide in Drenthe, de afgraving van den St. Pietersberg, de aalscholvers kolonie Lekkerkerk, het Zwarte Water, de wallen van Stein, de fiscale lasten op natuurmonumenten, de opleiding van den landschapsarchitect, terwijl ook de Heemschutserie van den Bond Heemschut wordt genoemd. Alles bijeen een belang rijke publicatie van de afdeeling K. W. van het Departement van O. W. K. AMSTERDAMSCHE GEVELSTEENEN BUITEN AMSTERDAM In den laatsten tijd is mij gebleken, dat verscheidene gevelsteenen, welke eertijds in Amsterdam stonden, naar buiten de stad verhuisden. Zoo vond ik er een aantal te Aerdenhout en zelfs een op Terschelling, welke in Amstelodamum gesignaleerd werd. Het is niet uitgesloten, dat nog meer zulke steenen aan of in villa's en landhuizen te vinden zijn, welker herkomst misschien tot Amsterdam terug te brengen zou zijn. Mag ik een beroep doen op de lezers, mededeeling te doen aan de redactie als zij een ouden Amsterdamschen gevelsteen hebben gevonden of bezitten, onder vermelding van het opschrift en omschrijving van de voorstelling, eventueel geschetst of gefotografeerd? Het resultaat zal zoo mogelijk vermeld worden in een werkje over Amsterdamsche gevelsteenen, dat binnenkort in de Heemschut-serie zal verschijnen. H. W. ALINGS.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschut - Tijdschrift 1924-2023 | 1942 | | pagina 9